ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Strukturę użytkowania powierzchni w Polsce determinują funkcje rolnicze i leśne, obejmujące łącznie około 87% powierzchni kraju. Składają się na nie: grunty orne (45,5%), lasy (28,1%), użytki zielone (13,1%). Udział użytków rolnych maleje systematycznie od 1946 r. przy jednoczesnym znacznym wzroście lesistości (z 20,7 do 28,1%) oraz umiarkowanym wzroście powierzchni terenów osiedlowych i komunikacyjnych.


 

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną, zakazy obowiązujące względem tych gatunków.


 

Kocioł na biomasę - Model EKOPAL