ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Obszary Chronionego Krajobrazu (OCK)

Najmniejszy w województwie podlaskim obszar ochrony krajobrazu o powierzchni 3 550 ha. Obejmuje górny odcinek rzeki Błędzianki i kilka jezior rynnowych ciągnących się pasem od Filipowa do Przerośli. Odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz wysokimi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Od wschodu sąsiaduje z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, a od południa graniczy z OCK Doliny Rospudy.


 

Obejmuje część doliny Bugu od granicy państwa do OCK Doliny Bugu i Nurca. Wraz z innymi OCK ciągnącymi się wzdłuż Bugu oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu tworzy całościowy kompleks ochronny doliny tej rzeki. W skład Obszaru wchodzą też tereny poza doliną – na północ od Mielnika – o urozmaiconej rzeźbie terenu i znacznej lesistości. Powierzchnia Obszaru wynosi 30 162 ha.


 

Obszar o powierzchni 2 921 ha obejmuje prawobrzeżną część doliny Bugu, dolinę dolnego biegu Nurca oraz niewielki fragment Wysoczyzny Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu (od wsch.) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zach.) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.


 

Obszar ten, o powierzchni obejmuję 48 994 ha, obejmuje zachodnią część Doliny Dolnej Narwi oraz rozciągającą się od niej na północ część rozległej Równiny Kurpiowskiej. Od wschodu graniczy z Wysoczyzną Kolneńską i Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, zaś od zachodu dochodzi do granicy województwa podlaskiego.