ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Obszary Chronionego Krajobrazu (OCK)

Rozległy obszar o powierzchni 37 880 ha. Obejmuje tereny na wschód od Wigierskiego Parku Narodowego po granicę z Litwą. Na południu przylega do Puszczy Augustowskiej, a na północy wąskim pasem dochodzi do granicy państwa za miejscowością Puńsk. Charakteryzuje się krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzniesieniami, jeziorami i rzekami oraz z cennymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i torfowiskowymi.


 

Obszar o powierzchni 83242 ha. obejmujący całą Puszczę Białowieską wraz z jej obrzeżami. Centrum Obszaru stanowi Białowieski Park Narodowy, strefę II stanowi Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska”, a strefę zewnętrzną tereny użytkowane rolniczo i zalesione grunty porolne. Taki zasięg Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” spełnia koncepcję rezerwatu biosfery.


 

Obszar ten znajduje się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej. Rozciągnięty jest wzdłuż granicy polsko-białoruskiej od Krynek do okolic Bobrownik. Zajmuje powierzchnię 38 742 ha. Cechuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Wysokie wzgórza pochodzenia lodowcowego – moreny, kemy i ozy - upodabniają ten region do północnej suwalszczyzny, na której jednak występują dodatkowo jeziora.


 

Obszar ten o powierzchni 25 250 ha chroni cenne przyrodniczo tereny zachodnich obrzeży Puszczy Augustowskiej, a dokładniej: dolinę rzeki Rospudy, od granicy z województwem warmińsko-mazurskim na północy do jeziora Necko na południu, dolinę rzeki Szczeberka, kilkanaście jezior rynnowych oraz przylegające do nich bagna i lasy.


 

Zajmuje powierzchnię 65 475 ha, z czego ponad 50 000 ha przypada na lasy. Obejmuje znaczą część Puszczy Augustowskiej wraz z jeziorami w jej obrębie i na obrzeżach. Najcenniejszym obiektem kulturowym i historycznym Obszaru jest Kanał Augustowski, będący również atrakcyjnym szlakiem kajakowym.


 

Niewielki - 3 930 ha - obszar obejmujący fragment Pojezierza Ełckiego z Jeziorem Dręstwo, ciągiem lasów i terenami rolnymi o urozmaiconej rzeźbie terenu. Od zachodu styka się z OCK Pojezierze Rajgrodzkie a od południa z OCK Dolina Biebrzy. Pomimo małej powierzchni posiada dużo wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych.


 

Obszar zajmuje 12 027 ha. Znajduje się w południowej części Pojezierza Ełckiego. Od północnego-wschodu łączy się z OCK Jez. Rajgrodzkie, a od południa graniczy z OCK Dolina Biebrzy. Administracyjnie położony jest w powiecie grajewskim, na terenie gminy Rajgród. Obejmuje granicami Jezioro Rajgrodzkie, kompleksy leśne oraz stawy i bagna.


 

Obszar o powierzchni 2 921 ha obejmuje prawobrzeżną część doliny Bugu, dolinę dolnego biegu Nurca oraz niewielki fragment Wysoczyzny Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu (od wsch.) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zach.) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.


 

Obszar ten, o powierzchni obejmuję 48 994 ha, obejmuje zachodnią część Doliny Dolnej Narwi oraz rozciągającą się od niej na północ część rozległej Równiny Kurpiowskiej. Od wschodu graniczy z Wysoczyzną Kolneńską i Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, zaś od zachodu dochodzi do granicy województwa podlaskiego.