ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat leśny chroniący dobrze zachowane, naturalne łęgi, bory i grądy południowego fragmentu Puszczy Augustowskiej. Znajduje się w nim miejsce pamięci walk narodowo-wyzwoleńczych z XIX w.


 

Rezerwat torfowiskowo-leśny. Obejmuje pięciokilometrowy odcinek rzeki Marychy wraz z jej doliną, dwie przyległe do niej zatorfione doliny z dwoma jez. dystroficznymi oraz zalesione wyniesienia wokół doliny. Silnie urozmaicona rzeźba terenu.


 

Rezerwat leśno-torfowiskowy w południowo-wschodniej części Puszczy Augustowskiej. Chroni lasy o wysokim stopniu naturalności, rzadko spotykane zbiorowiska leśne z wieloma gatunkami chronionych roślin i zwierząt. Jedna z głównych ostoi głuszca w Puszczy.


 

Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego w okolicach Grajewa.


 

Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego wchodzących w skład lasów Obrębu Grajewo Nadleśnictwa Rajgród.


 

Zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznych dla Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego.


 

Zachowanie ostoi bobrów w zatorfionej dolinie rz. Nietupa.


 

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.


 

Ochrona ostoi bobrów w dolinie rzeki Marycha.


 

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.