ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Obejmuje fragment cennych, dobrze wykształconych leśnych zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i mszaków. Jedna z głównych ostoi łosia w Puszczy Knyszyńskiej.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący reliktowe gatunki motyli dziennych, w tym formy endemiczne - nie stwierdzone nigdzie indziej. Obejmuje fragment Puszczy Białowieskiej nad rzeką Leśną Prawą, gdzie dolina jest silnie zabagniona i porośnięta szuwarami.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący miejsca bytowania boba. Powołany w czasach, kiedy gatunek ten nie był jeszcze tak liczny jak obecnie. Obejmuje niewielkie jeziorko w silnie zabagnionej dolinie strumienia, porośniętej szuwarem trzcinowym i zakrzaczeniami wierzbowymi. Miejsce bytowania innych rzadkich, chronionych roślin i zwierząt.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Knyszyńskiej - głównie grądy, ale też olsy, łęgi i bory. Występują tu ponadto zbiorowiska łąkowe i źródliskowe. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona. Miejsce bytowania łosi, jeleni i nierzadko wilków oraz rysi.


 

Rezerwat stanowiący ostoję wolnożyjącego stada żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Obejmuje lasy o wysokim stopniu naturalności.


 

Pierwotnie rezerwat chronił miejsce gnieżdżenia się czapli siwej. Z czasem ptaki przeniosły się na brzeg Jez. Rajgrodzkiego. Rezerwat obejmuje ponadto fragment boru mieszanego z dorodnym, prawie dwustuletnim, drzewostanem sosnowo - świerkowym.


 

Rezerwat chroniący bory sosnowe i torfowiska wysokie w Puszczy Białowieskiej - zbiorowiska występujące tu nielicznie. Dominują w nim bory: czernicowy, brusznicowy i bagienny. Miejsce wypalania węgla drzewnego z XVIII i jeden kurhan z wczesnego średniowiecza. Rezerwat jest ostoją głuszca.


 

Rezerwat leśny chroniący dobrze zachowany, wielogatunkowy las grądowy, typowego dla Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Obejmuję też fragment łęgu jesionowo-olszowego.


 

Rezerwat powstały na piaszczystych nieużytkach porolnych w gminie Kleszczele na południowym skraju Puszczy Białowieskiej. Występują tu głównie murawy napiskowe z rzadkimi gatunkami roślin.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący ostoję ptaków wodnych, w szczególności - łabędzia niemego. Położony jest na południowo- zachodnich obrzeżach Puszczy Augustowskiej.