ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat chroniący fragment rozległego torfowiska niskiego w dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin. Melioracja terenów wokół rezerwatu i brak systematycznego wykaszania roślinności torfowiskowej spowodowały, wykształcenie się w tym miejscu lasu brzozowo-olchowego.


 

Powołany w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin. W późniejszym czasie w wyniku osuszenia przyległych terenów torfowisko uległo degradacji zarastając drzewami i krzewami. Obecnie znajduje się tam las olchowo- brzozowy.


 

Obejmuje fragment cennych, dobrze wykształconych leśnych zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i mszaków. Jedna z głównych ostoi łosia w Puszczy Knyszyńskiej.


 

Rezerwat florystyczny chroniący stanowisko obuwika pospolitego. Obejmuje niewielką wyspę na jeziorze Studzienicznym w Puszczy Augustowskiej, porośnięte lasem grądowym z dominacją w drzewostanie brzozy omszonej i olszy czarnej.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Knyszyńskiej - głównie grądy, ale też olsy, łęgi i bory. Występują tu ponadto zbiorowiska łąkowe i źródliskowe. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona. Miejsce bytowania łosi, jeleni i nierzadko wilków oraz rysi.


 

Rezerwat stanowiący ostoję wolnożyjącego stada żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Obejmuje lasy o wysokim stopniu naturalności.


 

Rezerwat leśny obejmujący różne typu zbiorowisk głównie borowych. Drzewostany te są naturalnego pochodzenia i charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej. Mało atrakcyjny turystycznie, ale o wielkim znaczeniu dla naukowców. Ochroniony szczególnie przed szkodnikami owadzimi drzew oraz pożarami.


 

Rezerwat chroniący fragment boru świeżego pod Suwałkami wraz z położonym w nim cmentarzyskiem Jaćwingów - kilkanaście kurhanów z II-VI w. n. e. Znajdują się tu groby ciałopalne i szkieletowe. Miejsce ma znaczenie dla niektórych roślin chronionych.


 

Rezerwat leśny chroniący zachowane w naturalnym stanie zbiorowiska leśne o charakterze borów mieszanych, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej. W drzewostanie tych lasów dominują sosna zwyczajna i świerk pospolity.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Białowieskiej z naturalnymi zespołami grądowymi, z dużym udziałem dębu i jesionu oraz zatorfioną dolinę rz. Dubitka. Niektóre dęby osiągają tu wymiary drzew pomnikowych.