ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat faunistyczny chroniący reliktowe gatunki motyli dziennych, w tym formy endemiczne - nie stwierdzone nigdzie indziej. Obejmuje fragment Puszczy Białowieskiej nad rzeką Leśną Prawą, gdzie dolina jest silnie zabagniona i porośnięta szuwarami.


 

Rezerwat florystyczny położony w dolinie rz. Waliczówka w Puszczy Białowieskiej. Odznacza się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk leśnych oraz obecnością rzadkich, dobrze zachowanych, śródleśnych turzycowisk.


 

Rezerwat leśny położony w Puszczy Knyszyńskiej, w dolinie rzeki Jałówka. Obejmuje typowe dla tego obszaru zróżnicowanie rzeźby terenu i warunków ekologicznych. Chroni bogatą szatę roślinną o wysokim stopniu naturalności.


 

Rezerwat torfowiskowo-leśny. Obejmuje pięciokilometrowy odcinek rzeki Marychy wraz z jej doliną, dwie przyległe do niej zatorfione doliny z dwoma jez. dystroficznymi oraz zalesione wyniesienia wokół doliny. Silnie urozmaicona rzeźba terenu.


 

Rezerwat florystyczny położony w dolinie rzeczki Kulikówka, na zachodnim obrzeżu Puszczy Knyszyńskiej. Chroni las łęgowy wzdłuż cieku ze stanowiskiem rzadkiej paproci pióropusznika strusiego, dorastającego tu do 1,5 m wysokości.


 

Zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się urozmaiconą rzeźbę terenu oraz występowaniem licznych źródlisk.


 

Zachowanie ostoi bobrów w zatorfionej dolinie rz. Nietupa.


 

Ochrona ostoi bobrów w dolinie rzeki Marycha.


 

Zachowanie źródlisk rz. Rudawki i fragmentu borów torfowcowych.


 

Zachowanie rozległego kompleksu torfowcowego na obrzeżu zatorfionej doliny rz. Sokołdy z naturalnym sosnowo - brzozowym lasem bagiennym w Puszczy Knyszyńskiej.