ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Hajnówka, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, telef. (085) 682 30 46, fax (085) 682 42 20, e-mail: euroregion@ powiat,hajnowka.pl, www.euroregion-pb.pl


Euroregion "Puszcza Białowieska" tworzy podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów w Republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej,  obejmujących swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata kompleks lasów pierwotnych  Puszczy Białowieskiej.
Po stronie polskiej Euroregion reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego jednym z celów statutowych jest współpraca transgraniczna.

Celem współpracy w Euroregionie jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego, zbliżania jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy oraz podejmowanie wspólnych działań a w szczególności w zakresie :

1. ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w ramach Euroregionu;

2. zbliżenia narodów obu państw na podstawie zachowania korzystnego środowiska dla życia przyszłych pokoleń;

3. zachowanie w Europie unikalnego kompleksu przyrodniczego w znaczącej mierze wpływającego na klimat kontynentu, którym jest Puszcza Białowieska;

4. podnoszenie poziomu życia mieszkańców Euroregionu drogą pozyskiwania inwestycji i realizacji transgranicznych programów gospodarczych;

5. współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, sportowych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają lepszemu wzajemnemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony przygraniczne;

6. tworzenie pomostu pomiędzy krajami ułatwiającego współpracę gospodarczą;

7. zagospodarowanie przestrzenne obszarów przygranicznych, w tym rozbudowę infrastruktury  transgranicznej;

8. utrzymanie oraz dążenie do poprawy stanu zasobu środowiska naturalnego a także poprawę gospodarki odpadami komunalnymi;

9. współpracę w zakresie zapobiegania i likwidacji następstw klęsk żywiołowych i stanów zagrożenia;

10. utworzenia nowoczesnego, jednolitego systemu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych.