ZIELONE WROTA

Augustowska Organizacja Turystyczna

Augustów, ul. Rynek Z. Augusta 44, 16-300 Augustów, telef./fax (087) 6432883, e-mail: aot@aot.aug.pl


Celem AOT jest promocja regionu, w tym szczególnie ziemi augustowskiej jako krainy atrakcyjnej turystycznie oraz inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla ziemi augustowskiej.
Zadania statutowe AOT realizuje poprzez:
- udział w targach turystycznych, imprezach promocyjnych, spotkaniach lub szkoleniach specjalistycznych
- udział w opracowaniu rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej
- udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
- zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych
- wydawanie katalogów, informatorów i innych materiałów promocyjnych
- zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych o powiecie, gminach i podmiotach gospodarczych
- działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki administracji państwowej, samorządy terytorialne, organizacje turystyczne, POT
AOT bierze udział w wielu targach turystycznych zarówno w kraju jak i za granicą (Helsinki, Berlin, „Wiatr i Woda” w Warszawie, „Glob” w Katowicach i inne). Wynikiem obecności na targach turystycznych są otrzymane nagrody i wyróżnienia: Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii „Najlepsza Promocja Samorządu Lokalnego”, Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego w kategorii „Najlepsza Oferta Przyjazdowa”, Wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy Polski Produkt Turystyczny” na targach „Lato 2004” w Warszawie.