ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej

Sejny, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, telef. (087) 5162437, e-mail: sejnenszczyzna@sejny.home.pl, www.sejny.home.pl


Celem Stowarzyszenia jest m.in.

     a) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, władz samorządowych województwa oraz w razie potrzeby wobec innych instytucji, organizacji i osób fizycznych,
     b) opiniowanie aktów prawnych, które dotyczą właściwości działania samorządu gmin i powiatów oraz występowanie do gremiów politycznych kraju w zakresie inicjowania nowych uregulowań prawnych lub korekty dotychczasowych,
     c) integrowanie obejmujących więcej niż teren jednego samorządu gminy lub miasta w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, budowy dróg, opracowanie i realizacja projektu zagospodarowania turystycznego, wspólne rozwiązywanie problemów związanych z padłymi zwierzętami,
     d) inicjowanie, promowanie i pomoc w organizacji ponadlokalnych przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych, sportowych, ochrony zdrowia, oświaty i infrastruktury technicznej,
     e) współpraca w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,
     f) organizowanie współpracy w zakresie wspólnego przygotowania wdrożenia projektów rozwoju gospodarczego,
     g) współpraca w zakresie poprawy infrastruktury technicznej (drogi, telekomunikacja, gazownictwo, elektroenergetyka, wodociągi, kanalizacja itp.),
     h) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i szkolnictwa w powiecie,
     i) wyrażanie opinii o planach rozwoju i inwestycji w powiecie Sejny opracowanych i wdrażanych przez władze państwowe, samorząd wojewódzki oraz inne organizacje, jednostki i instytucje,
     j) tworzenie równego dostępu do rynku pracy, oświaty, kultury, sportu, rekreacji, turystyki komunikacji i innych dziedzin, kobietom i mężczyznom, osobom niepełnosprawnym oraz podejmowanie działań mających na celu walkę z dyskryminacją i marginalizacją z powodu warunków materialnych, płci, bezrobocia, narodowości pochodzenia społecznego i innych powodów,
     k) promocja i organizacja wolontariatu,
     l) pomoc techniczna, szkolenia i inna organizacjom pozarządowym.