ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka

Białystok, ul. Ciepła 19, 15-472 Białystok, telef. (085) 675425, e-mail: akademiapodlasiaka@op.pl , www.akademiapodlasiaka.republika.pl


Stowarzyszenie  "Akademia Podlasiaka" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających propagowaniu kultury regionu Podlasia wśród najmłodszego pokolenia, rozwijania i promowania talentów i umiejętności artystycznych.


       Celami stowarzyszenia są:

* wyłanianie dzieci uzdolnionych muzycznie i plastycznie;
* praca z dzieckiem zdolnym w zespołach tanecznych, kołach plastycznych, kołach teatralnych;
* promowanie zdolności, umiejętności poprzez uczestnictwo w imprezach, festynach, konkursach, festiwalach;
* popularyzowanie osiągnięć artystycznych oraz udział w rozwijaniu kultury regionalnej w społeczeństwie;
* wykorzystywanie aktywności dziecka do stymulowania i terapii rozwoju.

                                                          
              
      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

* prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
* prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej;
* organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych;
* prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;
* promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
* prowadzenie zespołu ludowego w skład, którego wchodzą rodziny przedszkolaków oraz absolwenci przedszkola;
* doradztwo psychologiczne;
* popularyzowanie literatury dotyczącej regionu Podlasia;
* współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą; 
* organizowanie festiwali, konkursów, festynów promujących kulturę, tradycje, zwyczaje Podlasia;
* wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia;
* współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.