ZIELONE WROTA

Lokalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne o charakterze stowarzyszeń powstają w celu stworzenia odpowiednich warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych dążących do promocji turystycznej polskich regionów.


Podstawę prawną funkcjonowania Polskiej Organizacji Turystycznej stanowi Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem przepisów przywołanej ustawy Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną powołaną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Polska Organizacja Turystyczna - czytamy dalej w ustawie - powołana została aby tworzyć warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. W wyniku nowelizacji przedmiotowej ustawy dokonanej Ustawą z dnia 16 lutego 2001 roku o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 249) doprecyzowano jedno z zadań POT, tj. zasady inspirowania przez Polską Organizację Turystyczną tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 1 czytamy, że w celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 (a więc inspirowania tworzenia) mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Następnie art. 4 ust. 2 stwierdza, że do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), z tym że:

  • członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2
  • nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki,
  • organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i przedmiocie określonym w ich statutach.

USTAWA Z DNIA 25 CZERWCA 1999 r. O POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

www.pot.gov.pl