ZIELONE WROTA

OCK Dolina Bugu i Nurca

Obszar o powierzchni 2 921 ha obejmuje prawobrzeżną część doliny Bugu, dolinę dolnego biegu Nurca oraz niewielki fragment Wysoczyzny Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu (od wsch.) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zach.) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.


Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Bugu i Nurca” został utworzony 27 kwietnia 1982 roku, by zachować różnorodność biologiczną siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach: Bugu i Nurca oraz na Wysoczyźnie Drohickiej. Wraz z  Parkiem Krajobrazowym “Podlaski Przełom Bugu” (od wschodu) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zachodu) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.
 W skład Obszaru wchodzą tereny określone linią graniczną, która biegnie począwszy od granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego (punkt przecięcia z droga wojewódzką nr 770 pomiędzy wsią Zaszków i Kozarze). Biegnie drogą nr 770 do miasta Ciechanowiec. W obrębie miasta przebiega ulicami: Pałacową, Czyżewską (most na rzece Nurzec), Łomżyńską i Drohicką. Dalej drogą wojewódzką nr 774 przez wsie Tworkowice i Stare Wojtkowice oraz drogą wojewódzką nr 778 do wsi Pełch, skąd skręca w kierunku południowym na drogę wojewódzką nr 776 i biegnie przez wsie Kobyla, Głęboczek, Granne i Osnówka dochodząc do granicy z województwem mazowieckim. Dalej skręcając w kierunku północno - zachodnim granicą województw dochodzi do punktu przecięcia z drogą nr 770.     Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Bugu i Nurca” obejmuje powierzchnię 2 921 ha i charakteryzuje się krajobrazem o dużym stopniu naturalności, z dobrze zachowanymi, cennymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Teren jest tu dość płaski, lecz urozmaicony wyniesieniami i małymi powierzchniowo lasami - głównie sosnowymi, a bliżej Bugu także bagiennymi olszynami i łęgami wierzbowo-topolowymi. Wraz z polami, łąkami, dolinami mniejszych rzek i starorzeczami Bugu tworzą one tzw. krajobraz mozaikowy. Rzeka Nurzec, której dolny ok. 8-kilometrowy odcinek znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, charakteryzuje się krętym biegiem. Meandry i zakola wijące się wśród pól i lasów stanowią ostoję dla wielu cennych gatunków zwierząt żyjących nad wodą np. bobrów, wydr i różnych ptaków.  

 

Nurzec latem – galeria zdjęć.

 

Obszar jest również cenny pod względem dziedzictwa kulturowego. Znajdująca się przy północnych krańcach Obszaru nad rzeką Nurzec miejscowość Ciechanowiec to jedno z najciekawszych w regionie miast. Jego zabytkowe obiekty sakralne, zabudowa rynku, zespoły klasztorne i pałacowo-parkowe oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka i skansen wsi stanowią o wielkiej atrakcyjności turystycznej tego miejsca. Niepowtarzalny krajobraz Obszaru tworzą też, podobnie jak w innych częściach doliny Bugu, malownicze nadbużańskie wsie z zachowaną tradycyjną zabudową.

 

 


Tekst i zdjęcia:  Miejski Portal Internetowy
www.ciechanowiec.pl

 

 

Mapa obszaru: