ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy

Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, telef. (086) 2722088, e-mail: ssdb@wp.pl, www.gminagrajewo.pl


Ze względu na położenie dorzecza Biebrzy w granicach obszaru „Zielone Płuca Polski” i „Zielone Płuca Europy” bardzo ważną przesłanką motywującą jedenaście samorządów do zawiązania stowarzyszenia stała się koordynacja wybranych działań mających na celu ochronę zlewni dorzecza Biebrzy oraz opracowanie strategicznych planów i programów z zakresu rozwoju regionu oraz ochrony środowiska. Tak więc w postulatach statutowych znalazły się, m.in.:
- turystyczne promowanie terenów dorzecza Biebrzy (wydawanie folderów turystycznych, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi chcącymi inwestować na tym terenie);
- ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych (zebranie, opracowanie i popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego, oczyszczalni ścieków);
- współdziałanie w rozwoju infrastruktury technicznej (poprawa stanu dróg, telekomunikacji, rozwój gazownictwa);
- konsultowania planów rozwojowych gmin;
- dążenie do pozyskiwania pomocy finansowej dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie:

  • Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  •  „Program ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy”
  • „System gospodarowania odpadami stałymi na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy”.