ZIELONE WROTA

OCK Dolina Biebrzy

W skład Obszaru wchodzi cały Biebrzański Park Narodowy o powierzchni 59.223 ha oraz tereny wokół Parku o powierzchni 33 876 ha. Granica Obszaru pokrywa się z granicą otuliny Parku. Osią i głównym czynnikiem stanowiącym o krajobrazie i unikatowej w skali Europy przyrodzie tego terenu jest rzeka Biebrza wraz z jej dopływami.


Administracyjne istnieją dwa Obszary Chronionego Krajobrazu Doliny Biebrzy co jest pozostałością po dawnym podziale województw. Jeden Obszar (1241 ha)należał do byłego województwa białostockiego, drugi (32 635 ha) do woj. suwalskiego. Dla uproszczenia traktujemy je w opisie łącznie.

Rzeźba OCK Doliny Biebrzy jest stosunkowo mało urozmaicona. Wyraźne wzniesienia zaznaczają się tylko na granicach Kotliny Biebrzańskiej z obszarami wysoczyzn: Białostockiej, Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej. Dolina Biebrzy to płaska, zabagniona kotlina, w której niczym wyspy urozmaicają monotonię krajobrazu niewielkie mineralne wyniesienia zwane grądzikami. Najczęściej są one porośnięte lasami. Na całym Obszarze lasy zajmują niewielką powierzchnię - ok. 1/3.
Rdzeń Obszaru czyli Biebrzański Park Narodowy utworzony został  w 1993 r. Jest to największy park narodowy w Polsce. W jego obrębie 2 569 ha podlega ochronie ścisłej. To najbardziej naturalny w Polsce i w Środkowej Europie kompleks torfowisk niskich, przejściowych i wysokich ze specyficzną strefowością roślinności, charakterystyczną dla dolin rzecznych oraz wyjątkowo bogatą ornitofauną.
Bagna Biebrzańskie są najważniejszym w Polsce, a także w całej Europie Środkowej i Zachodniej obszarem lęgowym dla wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. To również największa naturalna ostoja łosia w Polsce, skupiająca ¼ całej krajowej populacji tego gatunku. Dolina Biebrzy ma więc pod względem ornitologicznym szczególne znaczenie, zwłaszcza że bagna zanikają w krajobrazie Europy. Dlatego obszar Parku został objęty w 1995 roku Międzynarodową Konwencją RAMSAR chroniącą obszary błotne i lęgowiska ptaków.
 Obszar ten ma rekomendacje do uznania za Obiekt Dziedzictwa Światowego, wydane przez Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków Narodowych i Parków Natury Europy. 
 

 

Więcej informacji o Dolinie Biebrzy znajduje się na Zielonych Wrotach w Dziale Przyroda - Obszary Chronione Natura 2000 oraz na stronach internetowych Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Basen Dolny Biebrzy - widok z wysokiego brzegu w Burzynie
Pastwisko na jednym z grądzików
Dolina Biebrzy w 'początkowym' biegu
Dolina Biebrzy - Basen Środkowy (najszerszy)
Ruiny Fortu II Twierdzy Osowiec
Dolina Biebrzy koło Osowca
Miasto Goniądz
Wieś Jagłowo