ZIELONE WROTA

OCK Puszcza Białowieska

Obszar o powierzchni 83242 ha. obejmujący całą Puszczę Białowieską wraz z jej obrzeżami. Centrum Obszaru stanowi Białowieski Park Narodowy, strefę II stanowi Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska”, a strefę zewnętrzną tereny użytkowane rolniczo i zalesione grunty porolne. Taki zasięg Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” spełnia koncepcję rezerwatu biosfery.


Najbardziej cenną częścią Obszaru jest Białowieski Park Narodowy. Jest to najstarszy polski park narodowy (1921 r.). Obejmuje najlepiej zachowaną część Puszczy Białowieskiej, odznaczającą się występowaniem większości typów lasu spotykanych w Puszczy. BPN to ostatnie w tej części Europy niżowe lasy naturalne o charakterze pierwotnym. Liczne fragmenty Parku zachowały do dnia dzisiejszego charakter lasów pierwotnych, a więc takich,  jakie przed tysiącami lat pokrywały większość tej części Europy. Jest to ewenement w strefie lasów liściastych i lasów mieszanych na niżu Europy, stąd taka wysoka ranga Parku w opinii organizacji międzynarodowych. Skład gatunkowy lasów Parku odbiega znacznie od współczesnych lasów Polski, bowiem gatunki liściaste tworzą 2/3 ich składu, a na gatunki iglaste (sosna, świerk) przypada 1/3 udziału. Wiele z drzew osiąga imponujące rozmiary np. dęby dorastają do 41 m wysokości, 200 cm średnicy i dożywają 500 lat! Tu występuje największe zwierzę naszego kontynentu – żubr, będący symbolem  BPN oraz symbolem ochrony przyrody w naszym kraju .
     Białowieski Park Narodowy został przez UNESCO w 1977 r. uznany za Rezerwat Biosfery, zaś w 1979 r. za obiekt Dziedzictwa Światowego. Od 1992 r. wraz z Państwowym Parkiem Narodowym "Biełowieżskaja Puszcza" tworzy pierwszy w Europie transgraniczny obiekt przyrodniczy Dziedzictwa Światowego.

 

Puszcza Białowieska

 

 

Rozporządzenie Wojewody Białostockiego określiło dozwolone zasady zagospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej:

 

'Celem Obszaru jest ochrona i zachowanie Puszczy Białowieskiej stanowiącej ostatnie ostoje naturalnych puszcz nizinnych w Europie oraz wyróżniającej się wysokimi walorami krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

 

Do ogólnych zasad zagospodarowania i wykorzystania Obszaru należy:

 

1)      uzgadnianie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku projektów działań gospodarczych mogących wywrzeć istotny wpływ na walory przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru, 

2)      preferowanie na terenie Obszaru turystyki krajoznawczej, jako formy najmniej uciążliwej dla środowiska przyrodniczego, a jednocześnie posiadającej walory dydaktyczne dla jej uczestników,

3)      otaczanie szczególną opieką miejsc pamięci narodowej, zabytków przyrodniczych i kulturowych,

4)      utrzymywanie ścisłego kontaktu z miejscową ludnością w sprawach związanych z ochroną walorów Obszaru.

Na terenie Obszaru zabrania się:

1)      lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych oraz innych inwestycji powodujących ponadnormatywne zanieczyszczania powietrza, wody i gleby, stanowiących źródło nadmiernego hałasu, naruszających stosunki wodne oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe,

2)      zabijania, niszczenia i uszkadzania wszystkich gatunków fauny i flory, z wyjątkiem gatunków uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej oraz zagrażających zdrowiu, życiu lub warunkom higienicznym człowieka oraz zwierząt hodowlanych,

3)      wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do tego wyznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego,

4)      zmiany stosunków wodnych, mogących pogorszyć bilans wodny Obszaru oraz zmienić naturalny bieg rzek i starorzeczy,

5)      naruszania powierzchni ziemi i niszczenia gleby, z wyjątkiem prac związanych z gospodarką rolną i leśną oraz tworzenia nowych miejsc eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych i organicznych, z wyjątkiem potrzeb lokalnych,

6)      zanieczyszczania, osuszania, zasypywania i pozyskiwania osadów biogenicznych ze śródpolnych i śródleśnych zagłębień terenowych, tzw. „oczek wodnych” oraz starorzeczy,

7)      biwakowania poza miejscami wyznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego,

8)      organizowania rajdów motorowych i samochodowych'

 

 

 

Mapa obszaru:

 

 

Materiał tekstowy pochodzi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.