ZIELONE WROTA

Główny Konserwator Przyrody

Ustawa o ochronie przyrody nadaje Głównemu Konseratorowi Przyrody status analogiczny jak Głównemu Geologowi Kraju. Oznacz to, że Minister Środowiska wykonuje zadania administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konseratora Przyrody, będącego sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługujacym tego ministra.


Głowny Konserwator Przyrody (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska):

 

 • bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z następujących ustaw:
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233),
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz pozwoleń zintegrowanych;
 • nadzoruje realizację zadań określonych w przepisach o ogrodach działkowych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600);
 • koordynuje proces organizowania i funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000;
 • w imieniu Ministra współpracuje z wojewodami w zakresie działalności parków krajobrazowych;
 • współpracuje merytorycznie z wojewódzkimi konserwatorami przyrody;
  koordynuje uczestnictwo Ministra w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, poprzez monitorowanie procesu przygotowania instrukcji na posiedzenia organów pomocniczych Rady UE dla polskiego przedstawiciela oraz przygotowywanie udziału Ministra w posiedzeniach Rady UE do spraw Środowiska Naturalnego;
 • nadzoruje sprawy związane ze współpracą ze związkami zawodowymi działającymi w resorcie;
 • w imieniu Ministra prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pozyskiwanie roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na czynności zabronione w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną;
 • koordynuje prace związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także innymi programami związanymi ze sferą rolnictwa, ochrony przyrody i bezpieczeństwa biologicznego;
 • współpracuje z:
  • Państwową Radą Ochrony Przyrody,
  • Państwową Radą Ochrony Środowiska,
  • Komisją do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych,
  • Krajową Komisją do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
  • Radą do Spraw Autostrad;
  • prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad parkami narodowymi.

Do głównych uprawnień i zadań Głównego Konserwatora Przyrody nalezy zaliczyć:

 

W zakresie parków narodowych: 

 

Sprawy rozstrzygane przez w pierwszej instancji:

 

 • zgoda na wykonywanie czynności nie ujętych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych parku narodowego (w formie decyzji administracyjnej):

Sprawy rozstrzygane w drugiej instancji:

 • zażalenia na postanowienia dyrektora parku narodowego w sprawie uzgodnienia pozwolenia na budowę lub rozbudowę w parku narodowym 
 • odwołanie od decyzji dyrektora parku narodowego w sprawie zezwolenia na zmianę sposobu wykorzystania gruntu (w formie decyzji administracyjnej): 

 

Inne:

 

 • powoływanie i odwoływanie dyrektorów parków narodowych - obligatoryjna opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Krajowego Zarządu Parów Narodowych - obligatoryjna opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
   

W zakresie Parkó krajobrazowych

 

Sprawy rozstrzygane  w drugiej instancji:

 • zażalenia na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny w parku krajobrazowym Rezerwaty:

Sprawy rozstrzygane w drugiej instancji:

 

 • zażalenia na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia pozwolenia na budowę lub rozbudowę w rezerwacie,
 • odwołanie od decyzji wojewody w sprawie zgody na wykonywanie czynności nie ujętych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych rezerwatu,
 • uzgodnienie zniesienia ochrony rezerwatowej - fakultatywna opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
   

W zakresie Obszarów chronionego krajobrazu

 

Sprawy rozstrzygane w drugiej instancji:

 

 • zażalenia na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny w obszarze chronionego krajobrazu,
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora parku krajobrazowego położonego na obszarze kilku województw. 

 

W zakresie ochrony gatunkowej

 

Sprawy rozstrzygane  w pierwszej instancji:

 

 • zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt chronionych oraz na wykonywanie innych czynności podlegających zakazom, nakazom lub ograniczeniom
 • zezwolenia (wydawanie i cofanie) na przewożenie przez granicę okazów gatunków chronionych (CITES) 
 • odstępstwa od zakazów wprowadzania obcych gatunków do środowiska (w formie decyzji administracyjnej uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw rolnictwa), art. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym
 • zgoda na przeniesienie z ogrodu botanicznego, zoologicznego lub banku genów do stanu naturalnego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem
 • wskazywanie podmiotu, któremu zostaną przekazane zajęte zwierzęta lub rośliny obcych gatunków
 • odwołania od decyzji wojewody w sprawie zezwolenia na płoszenie, niepokojenie, fotografowanie, filmowanie, obserwację z odległości powodującej zaniepokojenie zwierząt, w tym w czasie snu zimowego lub w okresie rozrodu i wychowu młodych
 • odwołania od decyzji wojewody w sprawie zezwolenia na preparowanie martwych, w tym znalezionych, zwierząt lub ich części 
 • odwołania od decyzji wojewody w sprawie zezwolenia na przetrzymywanie spreparowanych zwierząt lub ich części  
 • odwołania od decyzji wojewody w sprawie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, ich części lub produktów pochodnych  i ustalających warunki  - odwołania od decyzji wojewody w sprawie zezwolenia na przebywanie ludzi w miejscach rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych
 • odwołanie od decyzji wojewody wskazującej podmiot, któremu zostaną przekazane zajęte zwierzęta lub rośliny krajowych gatunków 

Inne:

 

Sprawy rozstrzygane w drugiej instancji:

 

 • skargi na bezczynność wojewodów i dyrektorów parków narodowych.

Pozostałe: 

 • powoływanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
 • powoływanie osób spoza Państwowej Rady Ochrony Przyrody  do komisji problemowych,
 • uzgodnienie listy miejscowości, w których pobierana jest opłata lokalna ("taksa klimatyczna")

W zakresie postępowania z GMO

 

Sprawy rozstrzygane  w pierwszej instancji:

 • zezwolenia na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w zakresie GMO
 • zgoda na zamknięte użycie GMO
 • nakazanie użytkownikowi GMO podjęcia stosownych działań przy zmianie warunków zamkniętego użytkowania GMO
 • zgoda na uwolnienie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu.

 

Aktualizacja: kwiecień 2008