ZIELONE WROTA

Główny Geolog Kraju

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że centralnym organem administracji geologicznej jest minister środowisk działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju, funkcjonującego bezpośrednio w strukturze Ministerstwa Środowiska. Ustawa wymaga również, aby GGK był w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.


Zadania i kompetencje Głównego Geologa Kraju wyznaczaja przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Głowny Geolog Kraju:

 

 • bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);
 • w imieniu Ministra współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawach finansowania ze środków tego Funduszu przedsięwzięć z dziedziny potrzeb geologii;
 • w imieniu Ministra uczestniczy w pracach:
  • Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności,
  • Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki,
  • Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
  • Zespołu do Spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego;
 • współpracuje z:
  • Główną Geologiczną Komisją Egzaminacyjną,
  • Komisją Zasobów Kopalin,
  • Komisją Dokumentacji Hydrogeologicznych,
  • Komisją Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich,
  • Komisją Opracowań Kartograficznych;
 • reprezentuje Ministra jako wydawcę czasopisma specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”;
 • nadzoruje prace Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji „Interoceanmetal”;
 • w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
 • w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Instytutu Geologicznego.

Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • zawieranie umów o ustanowienie użytkowania górniczego - zasady zawierania takich umów określają art. 10-13 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Umowy te są zawierane między organem koncesyjnym a przedsiębiorcą,
 • udzielanie koncesji na działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z  art. 15-29a ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,  na podstawie art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
 • przyjmowanie dodatku do projektu zagospodarowania złoża lub żądanie od przedsiębiorcy zmiany lub uzupełnienia dodatku,
 • rozporządzanie informacją geologiczną - zasady rozporządzania informacją geologiczną określone są na podstawie art. 47 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a szczegółowo precyzuje to, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r.w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz.U. Nr 116, poz. 982),
 • prowadzenie systemu opłat eksploatacyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego w drugiej instancji w odniesieniu do decyzji wojewodów dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz zastępstwo procesowe przed NSA w sprawach tego typu,
 • prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego w drugiej instancji w odniesieniu do decyzji:
  • dotyczących opłat eksploatacyjnych,
  • nakazujących uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji geologicznej złóż kopalin,
  • nakazujących zmianę lub uzupełnienie dodatku do projektu zagospodarowania złoża.

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.