ZIELONE WROTA

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jest to rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii , przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasady tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Techniques – BAT). Ta decyzja administracyjna stanowi swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, zgodnie bowiem z ustawą należy wstrzymać funkcjonowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.


Postępowanie dotyczy instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszaczególnych elementów przyrodniczych albośrodowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1050)


Podstawa prawna:

Procedura:
1. Podmiot ubiegający się o pozwolenie zintegrowane zobowiązana jest złożyć wniosek.

2. Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
 • zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
 • planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 • a także informacje wynikające z art. 208 ust. 1. i 2. ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Jeżeli wniosek, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje na temat zastosowanej technologii określone w artykule 143 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w szczególności dotyczące:

 • stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, 
 • efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, 
 • zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 
 • rodzaju, zasięgu oraz wielkość emisji,
 • wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 
 • wykorzystania analizy cyklu życia produktów, 
 • postępu naukowo-techniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, 
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane, 
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 Opłata rejestracyjna:

 • wysokość obliczana jest indywidualnie dla każdej instalacji na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r.wsprawieopłatrejestracyjnych(Dz.U.Nr190,poz. 1591) - wysokość opłaty zależy od rodzaju i wielkości danej instalacji;
 • opłatę rejestracyjną należy wnieść na specjalne konto Ministerstwa Środowiska: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
 • wniesienie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem rozpatrzenia wniosku owydanie pozwolenia zintegrowanego (art. 210 Poś); potwierdzenie wniesienia opłaty oraz sposób jej obliczenia należy dołączyć do wniosku.

 

Opłata skarbowa:

 • 2011 zł - łącznie za złożony wniosek z załącznikami oraz wydanie decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - w związku z prowadzoną dzialalnością gospodarczą ;
 • 506 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie, lub zalicza się on do mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich przedsiębiorców,
 • opłatę należy wnieść na rachunek skarbowy właściwego organu przed lub w dniu złożenia wniosku; potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.


 

Pozowlenie wydaje - właściwy miejscowo marszałek (w przypadku instalacji zaliczonych do przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia raportu) lub właściwy miejscowo starosta (w przypadku pozostałych instalacji).


Termin załatwienia - do sześciu miesięcy

 

Sposób załatwienia - decyzja administracyjna.Aktualizacja: kwiecień 2008