ZIELONE WROTA

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

Postępowanie prowadzi i informacji udziela właściwy miejscowo wojewoda -Wojewódzki Konserwator Przyrody. 
Podstawa prawna

Procedura:

1. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry  zobowiązana jest złożyć wniosek (wzór wniosku)zawierający:

 • imię i nazwisko poszkodowanego
 • adres do korespondencji
 • miejsce wystąpienia szkody (powiat, gmina, numer ewidencyjny działki, obręb)
 • rodzaj użytkowanego gryntu
 • czas wystapienia szkody
 • opis szkody

 2. Do wniosku należy dołączyć: 

 • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • umowę dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
 • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,
 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.


Opłata skarbowa:

  • zwolnione z opłaty skarbowej.Aktualizacja: kwiecień 2008