ZIELONE WROTA

Dobre rady na plastikowe odpady - konkurs grantowy

Fundacja Nasza Ziemia oraz Plastics Europe ogłaszają konkurs grantowy "Dobre rady na plastikowe odpady" edycja 2008/2009.


Celem konkursu jest zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających racjonalne postępowanie z tworzywami sztucznymi, w tym szczególnie selektywną zbiórką i recykling.


Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół wszystkich szczebli nauczania, publicznych i niepublicznych, oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy zgłaszają się w jednej z kategorii: 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i wyższych, 4) organizacji pozarządowych i samorządowych.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i rozpoczęcie w roku szkolnym 2008/2009 realizacji programów zgodnych z celami konkursu, przy czym możliwe jest zgłaszanie kolejnych edycji programów, ale wyklucza się zgłaszanie już  Dofinansowanie mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2008 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2009 r.

 

Pobierz regulamin.


Wnioski należy składać w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu, harmonogram działań i budżetu. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres:
Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs "Dobre rady na plastikowe odpady", wniosek"

 

oraz obligatoryjnie w formie elektronicznej na adres e-mailowy konkursgrantowy@recykling.pl (bez załączników z punktu III wniosku).


O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.


Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2009.