ZIELONE WROTA

Konkurs Henkel - zielone granty 2007-2008

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska.


Konkurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Oświaty, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.

 

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce, np.: ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, Bałtyku, krajobrazu; oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocja recyklingu. Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, nagrody dla uczestników, materiały dydaktyczne, komunikacje, promocje, wycieczki edukacyjne.

 

Grantobiorcami mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe, organizacje społeczne i samorządowe.

 

Wnioski  do pobrania w wersji elektronicznej  na stronie wwww.naszaziemia.pl/konkursgrantowy oraz na stronie  www.henkel.pl.

 

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej do 12 stycznia 2009 roku na adres e-mail fundacja@naszaziemia oraz adres pocztowy: Fundacji Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa z dopiskiem Konkurs Henkel - zielone granty.

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Zobacz regulamin konkursu.

 

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Nasza Ziemia, Współorganizatorem i Darczyńcą jest Henkel Polska.

 

Źródło: www.naszaziemia.pl