ZIELONE WROTA

Budowa tras rowerowych - konsultacje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do kosultacji społecznych na temat budowy tras rowerowych w ramach działania V.2 . Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


W ramach Działania V.2. Trasy rowerowe PO RPW realizowany będzie kompleksowy projekt zakładający budowę tras rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

 

Na projekt składać się będzie: budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, gdzie z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.


Trasy rowerowe Polski Wschodniej utworzą spójną sieć, która obejmie: atrakcje turystyczne, w tym ścieżki tematyczne, miejsca cenne przyrodniczo, miejsca noclegowe, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe, infrastrukturę dla obsługi ruchu rowerowego (parkingi, serwisy, wypożyczalnie sprzętu). Powstanie infrastruktura, która umożliwi długodystansowe przejazdy rowerowe.


Orientacyjna wartość Projektu Kompleksowego wynosi ok. 50 mln euro, w tym:
42,5 mln euro (85 %) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
5,0 mln euro (10 %) – budżet państwa,
2,5 mln euro (5%) - beneficjenci.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało rozdziału środków z EFRR, przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach tego działania, pomiędzy poszczególne Województwa, zgodnie z przyjętym wcześniej algorytmem:
• warmińsko-mazurskie – 8,62 mln euro,
• podlaskie – 7,45 mln euro,
• lubelskie – 9,80 mln euro,
• świętokrzyskie – 7,23 mln euro,
• podkarpackie – 9,39 mln euro.

 

Wspólnie z przedstawicielami gmin, miast, powiatów, zarządców dróg,  Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, PTTK oraz stowarzyszeń turystycznych została opracowana wstępna koncepcja korytarza głównego trasy rowerowej w województwie podlaskim, zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podlaskiego 15 lipca 2008 r.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z przebiegiem trasy i przekazywanie wszelkich uwag i opinii najpóźniej do dnia 14 sierpnia br. (formularz).

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/724.