ZIELONE WROTA

Konkurs grantowy Edukacja Rozwojowa

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania (do 30 lipca 2008) wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.


Edukacja rozwojowa ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek dotacyjnych: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 lipca 2008 r.

 

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych:

 

Temat 1: Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Temat 2: Zmiany klimatyczne na świecie – przejawy, przyczyny, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej: pobierz


Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.tydzienedukacjiglobalnej.pl.

 

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się w lipcu w kilku miastach spotkania informacyjne oraz szkolenia. Szczegółowe informacje również na stronie http://er2008.edudemo.org.pl.

 

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r. (www.polskapomoc.gov.pl).

 

Organizator:

Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
fax +48 (22) 635 40 06
http://www.edudemo.org.pl