ZIELONE WROTA

Turośl

W obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej leży gmina Turośl, która obejmuje 21 wsi sołeckich. Teren ten zamieszkuje 5450 mieszkańców. Bogactwo zasobów przyrody: łąki, lasy, rzadkie okazy flory i fauny oraz czyste rzeki są podstawą rozwoju gminy, która od 1990 r. stanowi centrum specjalistycznego rozwoju rolnictwa. Gminę cechuje wspaniały krajobraz.


Walory przyrodnicze:
Zasoby wód powierzchniowych stanowią:
• rzeka Pisa wraz z jej dopływem Turoślanką,
• jezioro Łacha,
• graniczące z gruntami gminy jezioro Serafin.
Zasoby wodne nie są w pełni wykorzystane. Rzeka Pisa i Turoślanką, które są elementem hydrograficznym gminy, wykorzystywane są głównie do celów rolniczych, gospodarczych i żeglugi śródlądowej.
Obejmujące znaczną część gminy lasy są bogate w zwierzynę: jelenie ,sarny, dziki, lisy i kuny. Tereny podmokłe zamieszkuje ptactwo leśne i błotne, a wśród nich dzikie kaczki, sowy, cietrzewie i czaple siwe. Szczególnie wiele interesujących okazów przyrody można spotkać w zachowanych częściowo uroczyskach: Zimna Podgórne, Falkowa Góra, Grzędy, Zła Ruda. Niektóre przetrwały jako relikty dawnych puszczańskich drzewostanów. Znajdują się one między innymi w Rezerwacie Przyrody "Ciemny Kąt" koło Lemana.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Turośl znajdują się dwa pomniki przyrody. Jest to dąb  w Turośli tuż przy plebanii, a drugi przy drodze w Ksebkach. Jest to sosna zwyczajna: obwód pnia na wysokości 1,3 m:3.35 m, wysokość:15 m.


Walory kulturowe:

• Bunkry z II wojny światowej we wsi Trzcińskie i Potasie - Podczas II wojny światowej granica między Generalną Gubernią a Związkiem Radzieckim wiodła między innymi rzeką Pisą. Niemcy przygotowując się do ataku budowali linie obronne. W miejscowości Trzcińskie i Potasie zachowało się od tego czasu kilka poniemieckich bunkrów.
• Drewniany most w Cieciorach - Most znajduje się na drodze z Ciecior do Ptaków przez Samule. Służy miejscowej ludności między innymi jako przeprawa do łąk znajdujących się po drugiej stronie Pisy. Jest możliwość kąpieli w rzece na plaży przy moście. Niezwykle ciekawe wychodzą zdjęcia na tle konstrukcji drewnianego mostu, zbudowanego przez wojsko. Pisa zasobna jest w ryby o czym można się przekonać zabierając ze sobą wędkę.
• Cmentarz z okresu I wojny światowej w Kruszy - Cmentarz wojenny upamiętnia wydarzenia związane z I wojna światową. Powstał w latach 1914 / 1915
• Jezioro Serafin - Poza rzekami i strumieniami istnieje tu wiele małych zbiorników wód stojących: starorzeczy i bagien, zwanych lokalnie "pulwami", "chruścielami" lub "bielami". Z kilku istniejących niegdyś jezior pozostało jedynie zanikające jezioro Serafin, koło wsi o tej samej nazwie.
• Miejsce pamięci w Wanacji - Dnia 8 lipca 1944 r. oddziały niemieckie otoczyły Wanację i w ramach akcji odwetowej za zastrzelenie czterech Niemców, którzy eskortowali polskich partyzantów do Ostrołęki, pojmały 22 mężczyzn. Mężczyźni ci zostali wywiezieni do obozów SS (m. in. w Ornecie, Malborku, Działdowie), a następnie przekazano ich do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Więcej informacji o walorach kulturowych na stronie: http://parturo.lomza.opoka.org.pl

 

Historia:

Osady na obrzeżu Puszczy Kurpiowskiej zaczęto zakładać około połowy XVII wieku. Wieś Turośl powstała w wieku XVIII-tym będąc pierwotnie osadą leśniczego zlokalizowaną nad rzeką Turoślanką. Przez dłuższy czas tereny dzisiejszej gminy były zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji książąt mazowieckich /zagajone/ - stąd pierwotna nazwa tej części puszczy brzmiała Zagajnica. Obszar Zagajnicy Królewskiej obfitował w tury i łosie , stąd późniejsza nazwa tej miejscowości - Turośl.
Więcej informacji o historii gminy na stronie: http://www.turosl.pl

 

Atrakcje gminy:

Strusie w Cieloszce
Niespotykaną atrakcją w gminie Turośl jest hodowla strusi w gospodarstwie pana Babowicza. Znajdują się tu dwa okazałe ptaki. Są bardzo przyjazne i lubią się fotografować. Wiele informacji o hodowli można uzyskać na miejscu.

Infrastruktura turystyczna:

Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny w Ptakach - W miejscowości Ptaki nad rzeką Pisą istnieje Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny z zalewem, przystanią kajakową, polem namiotowym, boiskiem sportowym, kortami tenisowymi i małą gastronomią.

 

Dojazd:
Znacznej poprawie ulega sieć dróg. Ze 111 km dróg, 78 km posiada nawierzchnię twardą bitumiczną. Umożliwiło to szybki rozwój komunikacji autobusowej i połączenie sołectw z siedzibą władz gminy.

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy w Turośli
ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
tel. (0 86) 278 63 48
fax (0 86) 278 61 49
e-mail:sekretarz@turosl.pl


Strona internetowa:
http://www.turosl.pl
http://parturo.lomza.opoka.org.pl