ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Oddział Białostocki - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 15-097 Białystok, telef. (085) 7443100, fax (085) 7421212. www.ibles.waw.pl/sitlid.


SITLiD od samego początku swej działalności podjął różnorodne zadania służące polskiemu leśnictwu i drzewnictwu, wychodząc naprzeciw potrzebom tych gałęzi gospodarki narodowej, a wynikające z sytuacji lasów i zakładów przemysłu drzewnego po zakończonej wojnie.
Stąd - jako najważniejsze działania statutowe - występowały sprawy kształcenia zdziesiątkowanej kadry technicznej leśnictwa i podwyższanie kwalifikacji ocalałych pracowników, wprowadzenie nowych technik i technologii, jak najpełniejsze wykorzystywanie surowca drzewnego, tworzenie od podstaw nowych dziedzin przetwórstwa drzewnego, wypracowanie nowych nowoczesnych regulacji prawnych w zakresie leśnictwa, ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem przemysłu i wiele innych, aż do problematyki wielofunkcyjności lasów, ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony przed prywatyzacja i wejście leśnictwa polskiego do europejskiego leśnictwa unijnego.
Poszczególne etapy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa powodowały konieczność dostosowania kierunków i form pracy Stowarzyszenia do zmieniających się uwarunkowań.
Główne cele statutowe SITLiD pozostały jednak w zasadzie nie zmienione. Tak więc i obecna problematyka podwyższania kwalifikacji zawodowych, ochrona środowiska przyrodniczego i integracja kadry inżynieryjno-technicznej są nadal aktualne.
SITLiD podejmuje wiec rożnego rodzaju działania dla ich realizacji. Organizuje konferencje naukowo-techniczne, seminaria i sympozja z własnej inicjatywy bądź w oparciu o zlecenia zainteresowanych instytucji.


Statut SITLiD określa następujące cele i zadania statutowe Stowarzyszenia:

Cele:
• reprezentowanie i integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków,
• działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie,
• podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz innych pracowników leśnictwa i drzewnictwa,
• działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji,
• popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.
Zadania:
• zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla leśnictwa i drzewnictwa,
• reprezentowanie członków i Stowarzyszenia, kształtowanie postaw etycznych oraz obrona pozycji zawodowej i społecznej członków,
• organizowanie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej,
• organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów oraz narad,
• organizowanie konkursów, wystaw, pokazów technicznych,
• prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji szkoleniowych, poradnikowych, popularnonaukowych oraz popularyzujących leśnictwo i drzewnictwo,
• prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
• współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi oraz leśnym szkolnictwem zawodowym wyższym i średnim.


Tak sformułowane cele i zadania pozwalają na twórcze doskonalenie kierunków i form działania, dostosowując je do lepszego służenia leśnictwu i drzewnictwu oraz leśnikom i drzewiarzom.
Kierunki wyznaczające działania SITLiD na najbliższy okres winny uwzględniać miedzy innymi realizacje zadań wynikających z polityki leśnej państwa, sytuacji krajowego rynku drzewnego, konieczności doskonalenia edukacji ekologicznej społeczeństwa, integracji kadry inżynieryjno-technicznej, stabilizacji kadry kierowniczej oraz wypracowanie partnerskich stosunków pomiędzy gospodarką leśną a przemysłami przerabiającymi surowiec drzewny.