ZIELONE WROTA

Kleszczele

Tereny gminy wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Lasy wschodniej części obszaru gminy stanowią łączność z Puszczą Białowieską. Gmina położona jest na styku kultur ukraińskiej, polskiej i białoruskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym lokalnej społeczności. Siedzibą administracyjną jest miasto Kleszczele.


Historia:
Historia gminy związana jest nierozerwalnie z miastem Kleszczele, jednak pierwsze ślady osadnictwa odkryto na terenie gminy w okolicy miejscowości Toporki. Tereny obecnej gminy należały do połowy XIV w. do Rusi, później zaś weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od czasów Unii Polski z Litwą należały do dóbr Królewskich, których ośrodkiem były Kleszczele. Nazwa Kleszczele pojawiła się w dokumentach już w XV w., a prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1523 r. z przywileju króla Zygmunta Starego.
Więcej informacji na stronie: http://kleszczele.pl/index.php?id=5&n_id=2&lan=pl

 

Walory przyrodnicze:
• położenie w otulinie Puszczy Białowieskiej
• Na terenie Leśnictwa Kleszczelejest ścisły rezerwat przyrody „Jelonka”
Więcej informacji na stronie: http://kleszczele.pl/index.php?id=15&lan=pl

 

Walory kulturowe:


Dasze
• Cerkiew p.w. św. Mikołaja – z ok. 1870 r.
Dobrowoda
• Domy – drewniane z końca XIX wieku i początku XX w.
• Kapliczka – drewniana, prawosławna z pierwszej polowy XIX w.
• Kaplica cmentarna p.w. św. Paraskiewy – lata 50-te XX w.


Kleszczele
• Układ urbanistyczny – zabytkowy, z XVI wieku.
• Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP – murowana z około 1870 roku.
• Cerkiew p.w. św. Mikołaja – murowana z około 1870 r.
• Dzwonnica – obecnie znajduje się tam cerkiew pomocnicza p.w. św. Mikołaja, budynek drewniany z 1709 roku.
• Kościół p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego – murowany, zbudowany w latach 1907-10.
• Cmentarz prawosławny – z nagrobkami z XIX wieku.
• Domy – drewniane z końca XIX wieku i początku XX w.


Kośna
• Cerkiew p.w. św. Mikołaja – murowana z około 1870 r.

 

Sławni ludzie:
W rozwój miasta, a szczególnie umocnienie religii rzymsko — katolickiej, dużo wysiłku włożyły królowa Bona, żona Zygmunta Starego, oraz królowa Anna, żona Stefana Batorego. W 1533 r. królowa Bona wykupiła z rąk kanclerza Olbrachta Golsztołda m.in. Kleszczele, otrzymując je w dożywotnie władanie. Z inicjatywy królowej Bony przeprowadzono pomiarę włóczną, która przyniosła duże zmiany w procesie zasiedlania podlaskich królewszczyzn. W jej wyniku zlikwidowano wiele małych osad tworząc duże, zwarte wsie. Dla Kleszczel wymierzono 5 wsi — przedmieść (Dobra Woda, Babicze-Kuzawa, Trubianka, Nurzec-Czeremcha, Kośna-Daszewicze). W roku 1544 Bona założyła kościół parafialny łaciński p.w. św. Zygmunta i na jego uposażenie oddała targowe od rzemieślników. Natomiast królowa Anna w 1581 r. udzieliła miastu pozwolenia na zbudowanie ratusza z postrzegalnią, szynkiem i wagą.
Więcej informacji na stronie: http://kleszczele.pl/index.php?dzial=famouse&id=17&n_id=15

 

Atrakcje gminy:
• Galeria Sławomira Smyka – pracownia rzeźbiarska i galeria ekspozycji przedstawiająca współczesną rzeźbę w drewnie. Główną tematyką prac jest kobieta – Kleszczele, ul. Świerczewskiego 4, tel. (085) 681877 lub 607 896 729, zwiedzanie w grupach do 10 osób po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.


 Wydarzenia kulturalne
• Na przełomie lipca i sierpnia odbywają się Dni Kleszczel. Organizatorem imprezy są Burmistrz Kleszczel, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej  oraz Miejski Ośrodek Kultury. Podczas uroczystości odbywają się zawody sportowe, wystawy, występy zespołów artystycznych, pokazy sztucznych ogni.


Infrastruktura turystyczna:


Baza noclegowa:
Kleszczele
• Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4. tel.  0 prefiks 85 6818116 -  w okresie wakacyjnym dla zorganizowanych grup.
Dobrowoda
• gospodarstwo agroturystyczne “Winnica” oferujące 4 miejsca noclegowe, ul. Kolejowa 17, tel.   0 prefiks 85 6818162,
Suchowolce
• S.C. „Gamp” oferuje 4 miejsca noclegowe w dwóch domkach, Suchowolce 2a, tel.  0 prefiks 85 6818644.
Baza żywieniowa
Kleszczele
• Bar „JURAND” — mała gastronomia, ul.Stacja Kolejowa 7, tel.  0 prefiks 85 6818202, przy trasie do przejścia granicznego w Połowcach,
• stołówka przy SzkolePodstawowej wKleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, tel.  0 prefiks 85 6818116 -  dla zorganizowanychgrup po uprzednim zamówieniu posiłków,
• Karczma „U Walentego”, ul. Plac Parkowy 34, tel. 0 prefiks 85 6818092.
 Suchowole
• Bar„GAMP” — mała gastronomia, Suchowolce 2a, przy trasie BielskPodlaski - Kleszczcie, tel.  0 prefiks 85 68181644.
Więcej informacji na stronie: http://kleszczele.pl/index.php?id=15&lan=pl


Szlaki turystyczne:
• Szlak czerwony – Hajnówka – Czyże – Zbucz – Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne – Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska – Biała Straż - Wiluki – Piaski - 85 km
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=404&id_powiatu=5&id_gminy=33&id_kategorii=3&id_podkategorii=3

 

Dojazd:
Miasto Kleszczele oddalone od Białegostoku o 75 km oraz 25 km od Hajnówki – siedziby powiatu. Przez gminę przebiegają linie kolejowe Siedlce – Siemianówka i Czeremcha - Białystok oraz droga krajowa do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach oddalonego od Kleszczel o 12 km.


Adres Urzędu Gminy:
ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel. (085) 6818004
tel./fax (085) 6818004 wew. 14
e - mail: kleszczeleum@fr.pl


Strona internetowa:
www.kleszczele.pl