ZIELONE WROTA

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs Kultura bliska

Celem konkursu jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach. W konkursie wspierane będą projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu postanowiono pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach.


Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z architekturą i sztuką. Jednak formy gospodarowania (np. sposoby uprawy roli) i wiele innych przejawów życia i rozwoju społeczności stanowią też elementy kultury. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są spadkobiercami dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Wszystko to spowodowało, że niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności. Kultura ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze korzenie. Warto ją chronić. Kultura stanowi też „kapitał”, który można wykorzystać do rozwoju gospodarczego wsi lub gminy. W Polsce „kapitał” ten jest często nadal niezauważany lub niszczony. Spójrzmy, więc wokół siebie oczami dobrego gospodarza i spróbujmy dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić atrakcję naszej wsi czy gminy.

 

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział?

 

I. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

 

II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych.
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).

 

1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.

3. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2008 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców

5. Projekty organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców.

 

Wniosek musi zawierać:
1. Tytuł projektu
2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu
3. Rok założenia, formę prawną
4. Nazwę banku, numer konta bankowego, imiona, nazwiska i funkcje 2 osób upoważnionych do podpisywania umów
5. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), fax, e-mail (jeśli istnieje)
6. Listę dotacji otrzymanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat (proszę podać: na jaki projekt, w jakiej wysokości i przez kogo dotacja została przyznana)
7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, telefon i mail do kontaktu
8. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności w dziedzinie kultury (max.1 strona)
9. Streszczenie projektu (max.3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób
10. Pełny opis projektu (max.2 strony): cel projektu, rodzaj planowanych działań, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany – rekrutacja uczestników; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne); sposób promocji projektu, sposób oceny skuteczności działań;
11. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami)
12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów). Żadna kategoria wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach dotacji (np. zakup materiałów, zakup usług, koszty osobowe, opłacenie kosztów transportu itp.) nie może przekraczać 30 % dotacji. Przy realizacji projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych wymagany jest wkład własny lub wsparcie innych sponsorów (np. samorządu) na poziomie minimum 20%
13. Plany dalszych działań w dziedzinie kultury po zakończeniu finansowania z dotacji
14. Organizacje nie posiadające własnego konta podają w tym miejscu nazwę i adres organizacji, która im konta użyczy, imiona, nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do zawarcia umowy.
Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów


Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska” należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 22 kwietnia 2008 roku pod adresem:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2008, lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach www.fww.org.pl.


Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70–75 w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.pl