ZIELONE WROTA

Fundusze na edukację ekologiczną w ramach FIO 2008

Do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Wśród preferowanych kierunków działań wymieniane są m.in.:

- promocja zdrowia

- ochrona praw konsumenta
- wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
- lokalne programy ekologiczne

- działania na rzecz ochrony zwierząt

oraz wiele innych dzialań na rzecz społeczności lokalnej.


Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na podany niżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podany w nagłówku ogłoszenia, lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

 

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
z dopiskiem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl/.