ZIELONE WROTA

"Czas na puszkobranie"

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłane prace będą rozpatrywane w dwóch grupach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie gimnazjów.
Cel konkursu:
- upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu puszek aluminiowych i konieczności jego stosowania,
- włączenie uczniów do aktywnej edukacji poprzez nośnik przekazu jakim jest zdjęcie,
-  mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o recyklingu na przykładzie alu puszki,
 - kształtowanie właściwej postawy i świadomości ekologicznej.
Zdjęcia konkursowe powinny być nadesłane w formie odbitek w formacie od 15×21 cm do 30×40 cm. Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych w razie potrzeby poproszeni zostaną o udostępnienie oryginału nośnika , z którego wykonana została odbitka. Każde ze zdjęć musi zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres kontaktowy wraz z numerem telefonu, adres mailowy oraz datę i miejsce wykonania fotografii. Prace prosimy pakować w sztywne koperty z dopiskiem: Czas na puszkobranie i przesyłać na adres:
 Fundacja RECAL
 ul. Mariensztat 8
 00 - 302 Warszawa
Termin dostarczenia prac wraz ze zgłoszeniem do konkursu do 15 listopad 2007 r.