ZIELONE WROTA

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Tel. 085 7443100, adm@notbial.com.pl, www.pzits.bialystok.plp


Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia przyjmowało kolejno nazwy:
od 1922 roku - Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, od 1952 roku - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów i
Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznych, organizacyjnych i społecznych wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony środowiska.

 

Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § l, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, narad, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
3. Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych.
4. Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § l z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi
i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom.
5. Opracowywanie okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie.
6. Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych, energetycznych i innych stosownych do specjalności objętych zakresem działalności Stowarzyszenia.
7. Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia z zakresu specjalności zawodowej według § l, w ramach Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych związanych z ustalaniem rzeczoznawców i stwierdzanie przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych z zakresu specjalności § l.
9. Opracowywanie i wydawanie norm, normatywów, opinii i wytycznych technicznych oraz współdziałanie przy ustalaniu norm związanych.
10. Prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej, techniczno-ekonomicznej i patentowej oraz propagowanie stosowania racjonalnych technologii i urządzeń.
11. Prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej.
12. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
13. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków i osób zasłużonych dla Stowarzyszenia.
14. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, prowadzenie różnych form pomocy i samopomocy koleżeńskiej.
15. Popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.
16. Troszczenie się o warunki pracy i interesy członków Stowarzyszenia oraz o właściwe wykorzystanie potencjału tech-niczno-wytwórczego inżynierów i techników.
17. Współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy zakładaniu i powadzeniu Klubów Technika, Domów Pracy Twórczej i podobnych obiektów.
18. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.