ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus

Białystok, ul. Lipowa 14, tel. 085 6537753, eurobialystok@bia.pl, www.towarzystwoamicus.pl, www.rcie.bialystok.pl


Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” powstało w 1998 roku z inicjatywy studentów i absolwentów wyższych uczelni białostockich oraz młodzieży szkół średnich, integrując środowisko akademickie, młodzieżowe i naukowe.
Członkowie Towarzystwa wywodzą się ze środowiska samorządów uczniowskich oraz z ruchu studenckiego (ELSA, AIESEC, Parlament Studentów), są studentami i absolwentami Uniwersytetu w Białymstoku Wydziałów: Prawa, Pedagogiki i Psychologii, Historyczno – Socjologicznego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.
Do głównych zadań Stowarzyszenia należy organizowanie, inspirowanie oraz promowanie kultury, pobudzanie aktywności społecznej, kulturowej i naukowej młodzieży.
Cele te odnalazły odzwierciedlenie w działalności „Towarzystwa Amicus”, które od początku powstania organizowało konferencje, szkolenia, konkursy, seminaria tematyczne, jak również festiwale filmowe, wystawy fotografii i grafiki, rajdy turystyczne oraz liczne masowe imprezy plenerowe.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez „Towarzystwo Amicus” należą:
- Ogólnopolski Campus Akademicki w Międzyzdrojach organizowany od sześciu lat dla nowoprzyjętych studentów
- VI edycji “Wiosna Żaka” – muzyczna forma promowania działalności akademickiej
- cykl imprez studenckich “Białostocka Jesień Studencka” XI spotkań
- cykl imprez filmowych adresowanych do młodzieży szkolnej, akademickiej i białostockich kinomanów – “Białostockie Forum Filmowe”, Najnowsze Kino Polskie” czy bardzo popularne “Noce filmowe” - X seansów oraz “Tydzień Filmów Krótkometrażowych i Animowanych” VI edycji.

W 1999 roku „Towarzystwo Amicus” wygrało ogłoszony przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej konkurs na prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku , które stało się podstawową działalnością Stowarzyszenia.

Powstanie i cele PCIE:
    Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej działa w ramach "Programu Informowania Społeczeństwa" o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w 1999 roku. Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej funkcjonuje w sieci mającej swoje oddziały we wszystkich obecnych oraz części byłych miastach wojewódzkich. 
26 stycznia 2000 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku, z udziałem gości Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, władz miasta, mediów lokalnych i przedstawicieli organizacji związanych z Unią Europejską.

PCIE za swoje priorytetowe zadania przyjęło:

- Wspieranie procesu integracji europejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki europejskiej oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

- Informowanie o konsekwencjach integracji dla Polski i jej obywateli.

- Realizowanie działań przygotowujących polskie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach Wspólnego Rynku.

- Realizowanie działań przygotowujących samorządy regionu do funkcjonowania w strukturach unijnych oraz do korzystania z funduszy pomocowych

- Kształcenie umiejętności współpracy ze strukturami europejskimi.

- Przekazywanie wiedzy o instytucjach europejskich, zakresie ich kompetencji i możliwościach współpracy.

- Podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym, przenoszenie rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów strategii rozwoju regionalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, edukacja, infrastruktura, itp.)

- Umożliwianie dostępu do baz danych i zasobów informacyjnych, przepisów i regulacji prawnych związanych z zakresu działania Centrum.

 

Podlaskie Centrum Integracji Europejskiej służy pomocą w znalezieniu :

- adresów placówek w kraju i za granicą, które działają na rzecz przystąpienia polski do Unii Europejskiej

- placówek realizujących program Phare

- publikacji specjalistycznych z zakresu problematyki europejskiej

- wyższych uczelni, gdzie można studiować kierunki specjalistyczne

 

W Podlaskim Centrum Informacji Europejskiej można otrzymać bezpłatnie :

- teksty aktów prawa wspólnotowego

- publikacje informacyjne

- broszury, informatory, ulotki, foldery

- skorzystać z Internetu

 

Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej zapewnia możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:

- historii integracji

- instytucji europejskich

- programów pomocowych Unii Europejskiej

- polityki regionalnej Unii Europejskiej

- przebiegu negocjacji Polski z Unią Europejską

 

Poza tym Towarzystwo AMICUS prowadzi:

- Punkt Informacyjny Programu Edukacyjnego Komisji Europejskiej „MŁODZIEŻ”, w którym można uzyskać informacje na temat programów edukacyjnych UE skierowanych do młodzieży (wymiany młodzieżowe, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat). Punkt Informacyjny Programu „Młodzież” udziela wszystkich informacji dotyczących Programu, a także pomaga w przygotowywaniu projektów , wypełnianiu wniosków formularzy, oraz w znalezieniu partnerów realizacji projektów i w nawiązaniu z nimi kontaktów. Pracownicy Punktu Informacyjnego organizują szkolenia i spotkania z młodzieżą.

 

- Program Eurodesk jest informacyjnym programem Unii Europejskiej, jego celem jest upowszechnienie i zapewnienie łatwego dostępu do informacji „młodzieżowej” za pośrednictwem internetu.
Program Eurodesk działa na trzech poziomach - europejskim, krajowym i regionalnym. Koordynatorem Programu na poziomie europejskim jest Brussels Link w Brukseli. Za koordynację Programu na szczeblu krajowym odpowiadają Partnerzy Krajowi Eurodesku. Poziom regionalny to sieć Regionalnych Punktów Informacyjnych, które gromadzą i upowszechniają informacje o charakterze regionalnym i lokalnym, ale przede wszystkim udzielają informacji, korzystając z zasobów gromadzonych przez Brussels Link i Partnerów Krajowych.

- Wydawnictwo Dwumiesięcznika “Bliżej Unii - Podlaski Informator Europejski”, czasopismo o nakładzie 5.000 egzemplarzy 28 s. Druk CMYK ukazuje się od 2000 roku początkowo jako biuletyn Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej obecnie jako dwumiesięcznik, jest jedynym w regionie pismem o aspektach integracji Polski z Unią Europejską; w rezultacie dwumiesięcznik na stałe wpisał się na rynku wydawniczym Polski północno – wschodniej.