ZIELONE WROTA

Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym WOBET-HYDRET

WOBET-HYDRET


Oczyszczalnie z drenażem można stosować gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, oraz podłoże grunt jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.

W proponowanym rozwiązaniu rozróżniamy dwa etapy oczyszczania: pierwszy - zawsze w postaci osadnika gnilnego oraz drugi, którego rodzaje zostały przedstawione poniżej:

 

- drenaż rozsączający – przy dobrze przepuszczalnym gruncie,


- drenaż w nasypie - stosowany gdy stały lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie 1,5 m różnicy pomiędzy ich poziomem, a drenażem

 

Sam kształt nasypu może być w pewnym stopniu dostosowany do kształtu działki lub życzenia klienta. Często bywa, że jego warstwa zewnętrzna zostaje przekształcona w ogród skalny z roślinnością o bardzo płytkim systemie korzeniowym (trawy, wrzosy, kwiaty).

 

- filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest gdy występuje problem związany ze bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina)

 

Filtr piaskowy może zostać dodatkowo wyposażony w przepompownię co umożliwi podniesienie poziomu odpływu z filtra lub posadowienie go w nasypie. Porcjowanie dopływu do filtra przyczyni się również do polepszenia jego efektywności.

 

Odprowadzenie do studni chłonnej może się odbyć po uzyskaniu danych (np. z badań geologicznych), iż pod warstwą słabo przepuszczalną jest warstwa o większym stopniu wodochłonności (np. pod gliną znajduje się piasek). Studnia chłonna nie powinna być instalowana w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych, a krajowe przepisy określają, że od dna studni poziom wody gruntowej powinien być oddalony o 1,5 m.


Producent:

WOBET-HYDRET
Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel/fax (042) 712 20 60, 712 00 41
www.wobet-hydret.pl