ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

Suwałki, ul. Bydgoska 46, 16-400 Suwałki, telef./fax (087)5631519, e-mail: stowcip@stowcip.webd.pl, www.stowcip.webd.pl


Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" jest organizacją pozarządową, której głównym celem działania jest ochrona i promocja wartości przyrodniczych i kulturowych Polski północno-wschodniej.

Cele Stowarzyszenia:

1. podejmowanie działań związanych z ochroną zasobów kulturowych i przyrodniczych środowiska Polski północno-wschodniej;

2. stwarzanie warunków dla rozowoju popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodnicz-kulturowym w kraju i zagranicą;

3. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia metod ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów kulturowych;

4. upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski północno-wschodniej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. realizacje projektów dotyczących czynnej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych;

2. organizowanie kursów, plenerów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, warsztatów, sympozjów, seminariów, itp. z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym oraz metod jego ochrony;

3. inicjowanie, organizowanie i finansowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich związanych z Polską północno-wschodnią;

4. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego;

5. prowadzenie prac badawczych, naukowych, naukowo-technicznych, wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac naukowych, podręczników, skryptów, pomocy naukowych oraz publikacji zawodowych.