ZIELONE WROTA

rezerwat SURAŻKOWO

Zachowanie rozległego kompleksu torfowcowego na obrzeżu zatorfionej doliny rz. Sokołdy z naturalnym sosnowo - brzozowym lasem bagiennym w Puszczy Knyszyńskiej.


Powierzchnia (ha): 134,05

 

Rok utworzenia: 1987

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 29.12.1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47)

 

Cel ochrony:
Zachowanie rozległego kompleksu torfowcowego na obrzeżu zatorfionej doliny rz. Sokołdy z naturalnym sosnowo - brzozowym lasem bagiennym.

 

Opis:
Typ rezerwatu: torfowiskowy.
Położony jest w środkowej części Puszczy Knyszyńskiej w Obrębie i Nadleśnictwie Supraśl ,1 km na północ od wsi Surażkowo . Dojazd autobusem PKS do wsi Sokołda , skąd 2 km na południowy-zachód przez wieś i dalej drogą w kierunku lasu .Celem rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się zróżnicowaniem siedliska , urozmaiconą szatą roślinną i dużym udziałem leśnych zbiorowisk torfowiskowych o wysokim stopniu naturalności .Rezerwat położony jest na obrzeżu zatorfionej doliny rzeki Sokołdy . W zachodniej i południowo-wschodniej części rezerwatu występują wyniesienia morenowe dochodzące do 12 m wysokości względnej . Wschodnia część rezerwatu jest płaska , zatorfiona .Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 23m - od 130 m n.p.m. w części południowo-wschodniej do 152 m n.p.m. w części zachodniej .Wyniesienia morenowe zajmuje leszczynowo-świerkowy las mieszany Corylo-Piceetum. W drzewostanie dominuje sosna z niewielką domieszką brzozy brodawkowej , a w dolnej warstwie drzew występuje świerk i rzadziej dąb i grab .W warstwie krzewów głównymi gatunkami są leszczyna i świerk, a w domieszce rosną wiciokrzew suchodrzew ,trzmielina brodawkowata porzeczka alpejska, wawrzynek wilczełyko.Wbogatej gatunkowo warstwie ziółobok licznej grupy gatunków grądowych występują również gatunki ciepłolubne:turzyca pagórkowa Carex montana , czyścica storzyszek Calamintha vulgaris miodownik melisowaty Melittis melissophyllum oraz niektóre gatunki borowe .Na terenie rezerwatu zajmuje on stosunkowo niewielką powierzchnię i odznacza się młodym drzewostanem pochodzącym z odnowienia sztucznego . W zespole tym obserwuje się zaawansowany proces regeneracji przejawiający się w spontanicznym procesie zwiększania w składzie drzewostanu udziału gatunkówliściastych -dębu, grabu i świerka, będących naturalnymi składnikami drzewostanuw tym zespole. Warstwa krzewów, ziół i mchów natomiast ma już zupełnie naturalny charakter.Dość dużą powierzchnię zajmuje grąd Tilio-Carpinetum zróżnicowany na trzy podzespoły .W miejscachwyniesionych występuje najczęściej grąd typowy .W górnejwarstwie drzewdominuje tu świerk, czasem z dość dużym udziałem osiki. Niewielkądomieszkę stanowi brzoza brodawkowata . W dolnej warstwie drzew rośnie licznie grab.Miejscami spotyka się też podrost dębu, lipy,klonu i wiązu .Miejscami na morenowych wyniesieniach spotyka się grąd czyśćcowy. Wyróżnia się on obecnością w drzewostanie jesionu,wykazującego dobre odnowienie naturalne oraz występowaniem żywca cebulkowatego Dentaria bulbifera i zdrojówki rutewkowatejJsopyrum thalictroides w warstwie ziół .Na obrzeżach rozległego zatorfionego obniżenia zajmującego większą część rezerwatu występuje grąd murszowy . Odznacza się on wielogatunkowym drzewostanem złożonym z olszy,świerka,jesionu,grabu,rzadziej wiązu (brzostu),lipy,brzozy brodawkowatej . Za strefą grądu murszowego w obrębie zatorfionej doliny występuje łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum.W drzewostanie dominuje tu dorodna olsza .W domieszce występuje świerk,rzadziej jesion,brzoza brodawkowata, brzoza omszona.Warstwa ziół jest rozwinięta bardzo bujnie.Głównymi jej składnikami są niecierpekpospolity Impatiens noli-tangere,pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, gwiezdnica gajowa Stellaria nemorum,śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium ,gajowiec żółty Gabeobdolon luteum, a w warstwie mchów dominuje merzyk Mnium elatum.Łęg jesionowo-olszowy występuje również na kilkuarowym żródlisku znajdującymsię w oddziale 132 w dolnej części stoku morenowego wyniesienia . Odznacza się on niecowiększym bogactwem frorystycznym i bardziej rozwiniętą warstwą mszystą .W rozległym obniżeniu zajmującym prawie całą wschodnią część rezerwatu nadużych powierzchniach występuje bór mieszany torfowcowy Betulo pubescentis -Piceeum.Odznacza się on drzewostanem złożonym ze świerka,olszy i brzozy omszonej częstoz domieszką sosny i brzozy brodawkowatej . Występuje tu charakterystyczna dla tego zespołu torfowiskowa forma świerka .Dobrze rozwinięta warstwa mchów odznacza się dużym bogactwem gatunkowym.Duży udział w budowie warstwy mchów mają torfowce .Zespół ten wykształca się na głębokich torfach z zahamowanym procesem torfotwórczym.Występuje w nim kilka gatónków rzadkich,jak turzyca życicowa Carex loliacea,turzyca dwupienna C.dioica oraz podlegające ochronie prawnej: widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum,widłak wroniec Huperzia selago ,wawrzynek wilczłyko Daphnemezereum,storczyk plamisty Dactylorhiza maculata,listera sercowata Listera cordata,listera jajowata L.ovata,kruszczyk szerekolistny Epipactis helleborine.Jest to zespół o borealnym charakterze ,występujący dość rzadko na terenie północno-wschodniejPolskiW oddziałach 161a,162 h, 176 f , dużą powierzchnię zajmuje sosnowo-brzozowy las bagienny Dryopteridi-Betuletum pubestenstis.Drzewostan niskiej bonitacji tworzą sosna i brzoza omszona . Wdolnej warstwie drzew występuje świerk rosnący dość słabo.W warstwie ziół duży udział mają gatunki olsoweDobrze rozwinięta warstwa mchów oznacza się bardzo dużym bogactwem gatunkowym.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Supraśl