ZIELONE WROTA

Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego

Białystok, ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok, tel./fax 085/732-37-00, e-mail: biuro@zgwwp.org.pl


    Związek Gmin Wiejskich woj. podlaskiego działa od 3 lat. Jest to organizacja zrzeszająca gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 000 mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.

    Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Celem Związku jest wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowańgmin wiejskich, występowanie o ich uznanie oraz uzyskanie wpływu natworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnyminteresem gmin wiejskich.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

* zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin w skali krajowej,
   
* prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej,
   
* delegowanie swoich przedstawicieli do organów państwowych i społecznych,
   
* inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
   
* organizowanie kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych,
   
* podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego,
   
* obronę praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek,
   
* inne działania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.

Wszystkie cele Związku są realizowane tym efektywniej im liczniej gminybędą zrzeszone w jego strukturach. W tym kontekście szczególnegoznaczenia nabiera zaangażowanie nowych gmin w działalność Związku.