ZIELONE WROTA

rezerwat ŁAWSKI LAS I

Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego w okolicach Grajewa.


Powierzchnia (ha): 108,93

 

Rok utworzenia: 1998

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 23.12.1998 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1225)

 

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny

Teren na dużej powierzchni jest zabagniony. Dominuje łęg jesionowo-olszowy.  Ponadto występuje tu ols porzeczkowy, grąd i bór mieszany. Większość drzewostanów jest dobrze zachowana, o dużym stopniu naturalności szaty roślinnej. Rezerwat stanowi też ostoję dla wielu rzadkich gatunków ptaków, których w całym Kompleksie Ławskich Lasów (I i II) stwierdzono aż 129 gatunków!

 

Gmina, do której należy obiekt:
Wąsosz

 

Mapa i położenie obiektu: