ZIELONE WROTA

rezerwat KURIAŃSKIE BAGNO

Rezerwat leśno-torfowiskowy w południowo-wschodniej części Puszczy Augustowskiej. Chroni lasy o wysokim stopniu naturalności, rzadko spotykane zbiorowiska leśne z wieloma gatunkami chronionych roślin i zwierząt. Jedna z głównych ostoi głuszca w Puszczy.


Powierzchnia (ha): 1713,62

 

Rok utworzenia: 1985

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 20.05.1985 r. (M.P. Nr 17, poz. 134)

 

Cel ochrony:
Zachowanie obszaru o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowisk leśnych oraz stanowisk wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśno-torfowiskowy.

W północnej części występują wysokie wniesienia wydmowe porośnięte borem sosnowym brusznicowym. Spotyka się tu chronione gatunki sasanek, goździków i widłaki. Południową część rezerwatu zajmują torfowiska leśne. Znajduje się tam największe w Puszczy torfowisko wysokie ze skarłowaciałym, drzewostanem sosnowym. Na obrzeżach torfowiska rośnie bardziej dorodny bór bagienny.

W rezerwacie spotyka się też duże powierzchnie lasu mieszanego torfowcowego z drzewostanem świerkowo-brzozowo-olszowym. Inny typ lasu zajmujący spore powierzchnie to sosnowo-brzozowy las bagienny, o kępiastej strukturze dna.

W części południowej i wschodniej występuje ols torfowcowy, a w części północnej rezerwatu - bór trzęślicowy. Ciekawe są też naturalne łąki śródleśne znajdujące się w części północnej rezerwatu.

Kuriańskie Bagno to ostoja wilków, łosi i wielu rzadkich ptaków leśnych m. in. głuszców - gatunku wymierającego w kraju. Rezerwat to jedna z ostatnich ostoi tych pięknych kuraków w Polsce.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Sztabin