ZIELONE WROTA

rezerwat KUKLE

Rezerwat torfowiskowo-leśny. Obejmuje pięciokilometrowy odcinek rzeki Marychy wraz z jej doliną, dwie przyległe do niej zatorfione doliny z dwoma jez. dystroficznymi oraz zalesione wyniesienia wokół doliny. Silnie urozmaicona rzeźba terenu.


Powierzchnia (ha): 313,54

 

Rok utworzenia: 1983

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 24.11.1983 r. (M.P. Nr 39, poz. 230)

 

Cel ochrony:
Zachowanie swoistych cech krajobrazu oraz naturalnych ekosystemów leśnych bagiennych i wodnych.

Na brzegach rzeki występują szuwary trzcinowe i turzycowiska. Na torfowiskach wysokich i przejściowych rosną rzadkie gatunki roślin np. rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, przygiełka biała. Wokół jeziorek dystroficznych występuje bór bagienny a w zatrofionych dolinkach las mieszany torfowcowy i miejscami ols torfowcowy lub łęg jesionowo-olszowy. Wyniesienia mineralne otaczające dolinę porasta bór brusznicowy i trzcinnikowo-świerkowe bory mieszane.

Z roślin chronionych warto wymienić występujące tu: sasankę otwartą, pomocnika baldaszkowego i tajężę jednostronną.

Rzeka Marycha i dolina jest ostoją wielu zwierząt wodnych i ziemno - wodnych takich jak np. bobry czy wydry.

 

Opis:
Typ rezerwatu: krajobrazowy.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Sejny

 

Mapa i położenie obiektu: