ZIELONE WROTA

rezerwat KRASNE

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Knyszyńskiej z dobrze wykształconymi grupami różnych typów borów. W miejscach dawnych turzycowisk rosną olsy i łęgi. W rezerwacie znajduje się również ciekawe źródlisko, z którego wypływa strumień.


Powierzchnia (ha): 85,22

 

Rok utworzenia: 1990

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 25.06.1990 r. (M.P. z Nr 31, poz. 248)

 

Cel ochrony:
zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny
Położony jest w południowo-zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej 1 km na zachód od Supraśla, na południe od szosy Białystok-Supraśl, na terenie Obrębu i Nadleśnictwa Supraśl. Dojazd autobusem PKS do przystanku Krasne 200m na zachód od granicy rezerwatu. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego typowo wykształcone zbiorowiska leśne reprezentujące serię borów. Ukształtowanie powierzchni rezerwatu urozmaicają wyniesienia morenowe o dość łagodnych stokach. Różnice wysokości na terenie rezerwatu wynoszą 20m od 130 do 150m n.p.m. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest bór mieszany z dorodnym drzewostanem sosnowym z domieszką świerka. W runie występuje licznie trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea oraz borówki: czarna Vaccinium myrtillus i brusznica V. vitis-idaea, pszeniec zwyczajny Melamphyrum pratense, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, fiołek psi Viola canina, szczawnik zajęczy Oxalis acetosella, turzyca palczasta Carex digitata i in. W warstwie mchów głównymi gatunkami są rakietnik pospolity Entodon schreberi, gajnik lśniący Hylocomium splendens i merzyk pokrewny Mnium affine. Spotyka się tu też podlegające ochronie wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i tajęża jednostronna. Goodyera repens. Miejscami wśród boru mieszanego niewielkie powierzchnie zajmuje ols w mozajce z łęgiem jesionowo-olszowym z młodym drzewostanem olszowym. Wykształcił się on w miejscu dawnych łąk turzycowych. W południowej części rezerwatu występuje też dość obficie źródlisko dające początek strumieniowi. Występuje tu charakterystyczna roślinność z bardzo bujnie rozwinięty ostrożeniem warzywnym i rzeżuchą gorzką Cardamine amara.

W pobliżu rezerwatu znajdują się stawy rybne, będące również ostoją dzikiego ptactwa.

Gmina, do której należy obiekt:
Supraśl