ZIELONE WROTA

rezerwat KOZI RYNEK

Rezerwat leśny chroniący dobrze zachowane, naturalne łęgi, bory i grądy południowego fragmentu Puszczy Augustowskiej. Znajduje się w nim miejsce pamięci walk narodowo-wyzwoleńczych z XIX w.


Powierzchnia (ha): 146,63

 

Rok utworzenia: 1959

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 12.11.1959 (M.P. Nr 103, poz. 557)

 

Cel ochrony:
Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych typów zbiorowisk leśnych, grądowych i łęgowych, charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej

Opis:
Typ rezerwatu: leśny. Teren rezerwatu jest płaski i na znacznej powierzchni zabagniony. Dominują lasy łęgowe jesionowo - olszowe z domieszką świerka, a niekiedy lipy (w dolnych partiach lasu). Występują też grądy z dorodnym drzewostanem oraz dębowo-świerkowe bory mieszane wilgotne. Spotkać tu również można olsy i bory świerkowo-torfowcowe.

Z fauny oprócz pospolitych zwierząt można się natknąć na tak rzadkie jak wilk czy ryś.

W północnej części rezerwatu znajdują się mogiły powstańców z 1863 r.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Sztabin