ZIELONE WROTA

rezerwat CIEMNY KĄT

Rezerwat leśny obejmujący różne typu zbiorowisk głównie borowych. Drzewostany te są naturalnego pochodzenia i charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej. Mało atrakcyjny turystycznie, ale o wielkim znaczeniu dla naukowców. Ochroniony szczególnie przed szkodnikami owadzimi drzew oraz pożarami.


Powierzchnia (ha): 125,96

 

Rok utworzenia: 1984

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 18.05.1984 r. (M.P. Nr 15, poz. 108)

 

Cel ochrony:
zachowanie zbiorowisk leśnych i drzewostanów naturalnego pochodzenia, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny. Położony jest zachodniej części uroczyska Czaki Przyborowiec, w gminie Turośl w województwie podlaskim. Lasy i grunty leśne należą do Nadleśnictwa Nowogród. Rezerwat obejmuje zmeliorowane torfowiska wokół kanału Turośl na południu, zaś na północ - dawne bagna Leman i Rybnica. Zespół Peucedano-Pinetum cladonietosum- sosnowy bór brusznicowy z chrobotkami zajmuje grzbiety i południowo zachodnie skłony wałów wydmowych. Drzewostan tworzy sosna z jednostkową domieszką świerku. W runie panuje borówka brusznica, czernica i pszeniec łąkowy. Bujnie wykształconą warstwę mchów tworzą rokiet widłozęby i gajnik. Na wschodnich i południowych zboczach wydm występuje zespół Peucedano-Pinetum typicum- sosnowy bór brusznicowy. W drzewostanie dominuje sosna z nieznaczną domieszką świerka. Zespół Vaccinio-myrtilli-pinetum ledotosum - bór sosnowy czernicowy z bagnem -zajmuje misy deflacyjne pomiędzy wydmami. Na pograniczu borów sosnowego i świerkowego znajduje się zbiorowisko przejściowe Vaccinio-myrtilli-pinetum x Myceli-Piceetum. Zbirowisko charakteryzuje odnawiający się świerki starzejaca się sosna. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk rezerwatu jest Myceli-Piceetum caricetosum glaucae - bór iglasty podmokły. Drzewostan składa się z sosny i świerka o podobnym udziale. Runo jest zdominowane przez gatunki borowe Vaccinium myrtillus i Licopodium annotinum. Gatunki grądowe są nieliczne. Na terenie rezerwatu występują gatunki olsu jesionowego i olsu wskazujące na oligotrofizację i nawiązanie do zbiorowisk torfowisk przejściowych. Głównym przedmiotem ochrony rezerwatu Ciemny Kąt jest zabezpieczenie fitocenoz przed degradacją szkodników owadzich i pożarami. Rezerwat ten nie jest specjalnie atrakcyjny turystycznie, powinien być chroniony przed masową turystyką. Naturalne drzewostany i dynamiczne ekosystemy są interesujące dla specjalistów. Obiekt może posiadać ogromne znaczenie szkoleniowe.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Turośl

 

Mapa i położenie obiektu: