ZIELONE WROTA

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej nazorowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


Jego kompetencje, mające bezpośredni i pośredni wpływ na sposób wykorzystywania zasobów środowiska oraz jego ochronę, wypływają głównie z przepsiów ustwy - Prawo geologiczne i górnicze.

 

Jako organ nadzoru Prezes wyższego urzędu górniczego posiada następujące kompetencje:

 • wyraża zgodę na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego po zakończeniu likwidacji zakładu;
 • wkonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, określone w przepisach prawa budowlanego, w odniesieniu do projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych zakładu górniczego;
 • zatwierdza plan ruchu zakładu górniczego;
 • zatwierdza zmiany planu ruchu zakładu górniczego;
 • wyraża zgodę na odstąpienie od planu ruchu zakładu górniczego;
 • zatwierdza kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz osób zajmujących stanowiska w ruchu zakładu górniczego, inne niż kierownictwa i dozoru ruchu, w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz w działach ruchu tych zakładów; 
 • może nakazać sporządzenie albo uzupełnienie pomiarów lub dokumentacji mierniczo-geologicznej przez uprawnioną osobę, na koszt przedsiębiorcy, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków posiadania i uzupełniania dokumentacji mierniczo - geologicznej;
 • sprawuje nadzór i kontrolę działalności służby mierniczo-geologicznej w zakresie pomiarów i innych czynności, wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego;
 • dokonuje kwalifikacji zagrożeń naturalnych: tąpaniami, metanowych, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, wodnych, erupcyjnych, siarkowodorowych, radiacyjnych naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, a także działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, do poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagrożeń, występujących w zakładach górniczych;
 • stwierdza spełnianie przez przedsiębiorcę lub jednostkę organizacyjną trudniącą się szkoleniem pracowników zakładu górniczego warunków związanych z posiadaniem odpowiedniej kadry oraz niezbędnych środków umożliwiających właściwe przeszkolenie pracowników.

Jako centralny organ administracji rządowej Prezes wyższego urzędu górniczego:

 

 • uzgadnia z organem koncesyjnym granice obszaru i terenu górniczego;
 • stwierdza kwalifikacje kierowników ruchu w podziemnych zakładach górniczych;
 • stwierdza kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa górniczego;
 • może udzielić zezwolenia na odstępstwo od określonych w przepisach wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu górniczego;
 • nadaje osobie fizycznej uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, określa zakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywana oraz termin ważności uprawnień;
 • odmawia udzielenia upoważnienia rzeczoznawcy oraz odmawia nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego;
 • prowadzi rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego;
 • wnioskuje o powołanie wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;
 • wykonuje czynności organu pierwszego stopnia w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy;
 • wykonuje czynności organu wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • powołuje specjalne komisje do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego,
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych oraz udostępnia tę dokumentację na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach.

Ponadto Prezes wyższego urzędu górniczego prowadzi działalność wydawniczą w odniesieniu do:

 • Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego, 
 • publikacji z zakresu górnictwa, w tym miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.