Fundacje

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Sienkiewicza 22 (III piętro),
15-092 Białystok
fundacja@fe.org.pl
https://fe.org.pl

Cele działania fundacji:
upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej,
rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną,
skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych.

Cele są realizowane poprzez:
działalność wydawniczą,
organizację, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i targach dotyczących ekonomii, ekologii i ochrony środowiska,
inicjowanie i prowadzenie badań poświęconych tej problematyce.

 

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab”
Biuro Fundacji:
ul. Lipowa 14 lok. 9 (I piętro)
15-427 Białystok

Misją naszej Fundacji jest zwiększenie zaangażowania ludzi w życie publiczne. Zależy nam na tym, by mieszkańcy stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami, zwłaszcza w swoich lokalnych społecznościach.  Naszą działalnością wspieramy instytucje publiczne dostarczając im wiedzy i wspierając w działaniach, prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Dążymy do tego, by  decyzje ważne dla mieszkańców były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne diagnozy społeczne.
Naszą misję realizujemy poprzez działania związane z:
– nauką, tj. popularyzacja wiedzy z nauk społecznych, badania społeczne powiązane z rzecznictwem, inicjowanie publicznych dyskusji
– partycypacją tj. wpływanie na wzrost świadomości obywatelskiej i zaangażowanie w życie publiczne Polaków oraz wzrost poziomu debaty publicznej w Polsce.
– projektowaniem i wdrażaniem innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii
– upowszechnianiem idei otwartej nauki i edukacji

Fundacja dla Biebrzy
Ul. Kościuszki 26 m 11
19-110 Goniądz

Celami Fundacji są:
1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w  sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Fundacja Instytut Działań Miejskich
ul. Grochowa 2A lok. 302
15-423 Białystok

Instytut Działań Miejskich jest fundacją i białostockim ruchem miejskim działającym na rzecz rozwoju Białegostoku i jakości życia jego mieszkańców. Zajmujemy się szerokim zakresem spraw dotyczących funkcjonowania skomplikowanego organizmu jakim jest miasto.
Od ekologii i zrównoważonego transportu, przez architekturę i urbanistykę, na zabytkach i kulturze kończąc. Prowadzimy w tych sprawach monitoring działań władz publicznych, analizę dokumentów, strategii i programów, a także zabiegamy o przejrzystość decyzji i procedur. Ponieważ miasto to przede wszystkim mieszkańcy, bardzo często pytamy ich o zdanie i angażujemy w nasze działania w duchu partycypacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z organizacjami z całego kraju jako organizacja członkowska Kongresu Ruchów Miejskich.
Naszym celem jest:
– promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej;
– działanie na rzecz ładu przestrzennego w zakresie architektury i urbanistyki;
– promocja nowych zjawisk w kulturze i przedsięwzięć artystycznych oraz inicjowanie działań służących rozwojowi kultury;
– popularyzowanie historii, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
– rozwój transportu publicznego i alternatywnych środków komunikacji;
– ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej;
– działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia;
– wspieranie oraz realizowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

Fundacja Dzika Polska
Teremiski 12
17-230 Białowieża

Misją Fundacji jest ochrona dzikiej przyrody, obecnie przede wszystkim Puszczy Białowieskiej. Podejmujemy również ochronę innych cennych lasów oraz drzew poza lasami. Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, podejmujemy działania prawne.

Fundacja Dwór I Ogrody W Orli
1 Maja 22
17-106 Orla

Naczelnym celem fundacji jest:
1. Restauracja, ochrona oraz rekonstrukcja dawnych zespołów dworskich i pałacowych wraz z obiektami folwarcznymi, założeniami ogrodowymi i parkowymi oraz innymi nieistniejącymi historycznymi budowlami. Odtworzenie wnętrz oraz oryginalnego wyposażenia budynków.
2. Przystosowanie obiektów i miejsc historycznych orli do fundacji turystyczno-rekreacyjnych oraz rozwój bazy i infrastruktury turystycznej.
3. Działanie na rzecz restauracji, ochrony oraz rekonstrukcji miejsc historycznych dziedzictwa żydowskiego.
4. Odtworzenie historycznej produkcji związanej z dworem i folwarkiem oraz zakładami kaflarskimi orli, a w szczególności produkcji ogrodniczo-sadowniczej oraz produkcji kafli.
5. Celami fundacji jest również:
a) ochrona, renowacja i rekonstrukcja zabytków architektury i przyrody, założeń parkowo-ogrodowych, kościołów i miejsc kultu różnych wyznań oraz rewitalizacja terenów historycznie i kulturowo ważnych dla regionów podlasia i polski,
b) odtworzenie wyglądu rezydencji i założenia folwarczno-ogrodowego w orli poprzez gromadzenie dokumentacji ikonograficznej, przeprowadzenie badań archiwalnych, archeologicznych oraz innych badań specjalistycznych,
c) organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w obiektach,
d) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, wystaw, koncertów, spotkań i innych wydarzeń popularyzujących miejscowość, a w szczególności kulturę żydowską orli oraz jej okres dworski,
e) działalność wydawnicza drukiem oraz w formie multimedialnej i cyfrowej związanych z celami statutowymi fundacji,
f) propagowanie idei ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz ekologii,
g) współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami religijnymi w realizowaniu wspólnych działań i osiąganiu celów fundacji,
h) działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego regionu polski, białorusi, ukrainy i litwy,
i) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
j) likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w dostępie do obiektów zabytkowych.