PRZYRODA -> Inne obiekty przyrodnicze -> Obszary Chronionego Krajobrazu (OCK)

OCK Dolina Bugu

Obejmuje część doliny Bugu od granicy państwa do OCK Doliny Bugu i Nurca. Wraz z innymi OCK ciągnącymi się wzdłuż Bugu oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu tworzy całościowy kompleks ochronny doliny tej rzeki. W skład Obszaru wchodzą też tereny poza doliną – na północ od Mielnika – o urozmaiconej rzeźbie terenu i znacznej lesistości. Powierzchnia Obszaru wynosi 30 162 ha.


Dolina Bugu na tym Obszarze ma charakter przełomowy tzn. jej brzegi na wielu odcinkach  osiągają znaczne wysokości. Zwłaszcza koło Mielnika znajdują się wyniesienia morenowe sięgające 70 m nad poziom doliny i mające wysokość ponad 200 m n.p.m. Wartą podkreślenia cechą tego Obszaru jest obecność skał kredowych, przykrytych cienką warstwą utworów lodowcowych. Wykryto tu również drzemiące w głębi termiczne wody solankowe o właściwościach leczniczych, lecz jak dotąd jeszcze nie zagospodarowane. Bogata rzeźba terenu, wapienne podłoże w wielu miejscach i specyficzny mikroklimat doliny sprzyja rozwojowi, rzadkich w innych częściach Podlasia, ciepłolubnych formacji roślinnych. Najciekawsze stanowiska roślin ciepłolubnych objęto ochroną rezerwatową. Na Górze Uszeście powołano rezerwat o tej samej nazwie, dla zachowania roślinności kserotermicznej zawierającej w swym składzie szereg gatunków rzadkich i chronionych.
Atrakcyjność całego Obszaru podnoszą dodatkowo zabytkowe zespoły sakralne, tradycyjne wiejskie budownictwo oraz miejsca widokowe takie jak np. Góra Zamkowa w Drohiczynie, z której można podziwiać przepiękną panoramę doliny Bugu. Malowniczość terenu podkreśla też fakt, iż nagrywano tu wiele scen widokowych do filmu „Nad Niemnem”.

 

Dolina Bugu pod Mielnikiem
Przełomowa Dolina Bugu
Wierzby nad Bugiem
Dolina Bugu

 

 

Mapa obszaru:

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"