ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Związki i stowarzyszenia gmin

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Łapy, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, telef. (085) 7152251, fax (085) 7152256, e-mail:sggn@wp.pl, www.sggn.org.pl


Statutowym Celem Stowarzyszenia jest:
1.   integrowanie działań samorządów w zakresie ochrony środowiska,
2.   reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków na rzecz ochrony środowiska,
3.   wspieranie poczynań poszczególnych samorządów, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
4.   inspiracja działań na rzecz ochrony środowiska,
5.   popularyzowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych dorzecza górnej Narwi.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.   podejmowanie i promowanie inicjatyw proekologicznych,
2.  podejmowanie wspólnych działań w zakresie monitoringu środowiska, opracowywanie    programów działania dotyczących ochrony wód dorzecza górnej Narwi,
3.  organizowanie działalności badawczej o tematyce związanej z realizacja zadań stowarzyszenia oraz działalności informacyjnej, konsultacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej, jak też upowszechnianie zadań z dziedziny ekologii i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego,
4.  prowadzenie doradztwa technicznego, dotyczącego wyboru technologii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska,
5.   koordynacja działań zmierzających do  poprawy stanu środowiska,
6.  popieranie zamierzeń inwestycyjnych, określanych jako priorytetowe na terenie działania Stowarzyszenia,
7.   propagowanie i promowanie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
8.   formułowanie i promocja zbiorowych ofert dla kapitału krajowego i zagranicznego,
9.   stymulowanie i podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie   problematyki ekologicznej,
10. zwiększenie wpływu na zakłady przemysłowe w zakresie poprawy jakości  odprowadzanych   do  kanalizacji ścieków,
11. zagospodarowanie terenów górnej Narwi przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku,
12. podejmowanie na wniosek zainteresowanych interwencji i mediacji w sprawach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia,
13. wyrażanie opinii co do projektów aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska na obszarze działania Stowarzyszenia,
14. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami  i fundacjami zajmującymi się        problematyką ekologii,
15. współpraca z władzami wojewódzkimi i powiatowymi oraz innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska.Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"