PRZYRODA -> Inne obiekty przyrodnicze -> Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)

LKP „Puszcza Białowieska”

LKP „Lasy Puszczy Białowieskiej” został ustanowiony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 19 XII 1994 r. Jest jednym z 7 takich kompleksów w Polsce. Obecnie czynione są starania o zmianę nazwy LKP z „Lasy Puszczy Białowieskiej” na „Puszcza Białowieska”.Nowa nazwa adekwatniej odzwierciedla dążenie leśników do ochrony całości przyrody puszczańskiej, a nie tylko niektórych jej elementów.


Zasady postępowania ochronnego i hodowlanego w Puszczy Białowieskiej, zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 roku, stanowią co następuje:

„Puszcza Białowieska stanowi dobro ogólnonarodowe o wybitnym znaczeniu przyrodniczym i podlega szczególnej ochronie. Ochrona substancji i walorów Puszczy polega na zachowaniu procesów ekologicznych. Z tego względu obszar Puszczy Białowieskiej, w części poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposób specjalny, tworząc wzorcowy kompleks promocyjny dla tego typu obiektów w Polsce”. 

 

 


        

Do podstawowych celów utworzenia LKP 'Puszcza Białowieska' należą:
-  zachowanie naturalnych warunków środowiska leśnego w całym mezoregionie Puszczy,
-  zachowanie lub odtworzenie właściwych siedliskom puszczańskich biocenoz leśnych o charakterze naturalnym oraz zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych i ciągłości wielostronnego wykorzystania ich zasobów,
- stworzenie wzorca do objęcia polityką kompleksowej ochrony i restytucji oraz doskonalenia lasów większych kompleksów  leśnych o podobnych warunkach geograficzno - przyrodniczych,
- prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów Państwowych,
- prowadzenie szkoleń służby leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
       

Powyższe cele będą realizowane, między innymi, poprzez:

- wypracowanie i stosowanie w praktyce odmiennego podziału funkcjonalnego (gospodarczego) lasu oraz takiej metody regulacji cięć, która wynika ze stanu lasu i potrzeb hodowlanych i sanitarnych, przy założeniu, że pozyskanie drewna nie jest celem lecz jednym z efektów trwałej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
- ochronę różnorodności biologicznej dziko żyjących roślin i zwierząt, dla zachowania bogactwa genetycznego i wielostronnych funkcji lasu o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
- restytucji metodami aktywnej hodowli i ochrony zniekształconych i zdegradowanych fragmentów zbiorowisk leśnych Puszczy z maksymalnym wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej,
- wzmaganie korzystnego wpływu Puszczy na środowisko przyrodnicze, a równocześnie dążenie do ograniczenia niekorzystnych dla Puszczy zagrożeń ekologicznych.

 

Ponadto ochrona przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego tego Kompleksu realizowane są także poprzez:
-  szczególne formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt),
- lasy ochronne ogólnego przeznaczenia (lasy wodochronne, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz ostoje zwierząt),
- lasy ochronne specjalnego przeznaczenia (wyłączone drzewostany nasienne, lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, lasy w granicach administracyjnych Hajnówki oraz lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności),
- lasy w strefie ochronnej Białowieskiego Parku Narodowego
- inne formy ochrony wynikające ze specyfiki i strategii ochrony i gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej
- specyficzne, dostosowane do warunków puszczańskich, zasady organizacji gospodarstwa leśnego, między innymi poprzez utworzenie 3 obszarów o odmiennych systemach zarządzania i zróżnicowanych metodach postępowania, stosownie do walorów przyrodniczych tych obszarów

 

Materiały pochodzą od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

 

 

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"