OCHRONA ŚRODOWISKA -> Poradnik inwestora -> Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Podmiot prowadzący instalację i wytwarzający powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie (ale mniej niż 1 tonę) lub wytwarzający powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie (bez górnej granicy), lecz nie będący eksploatatorem instalacji (np. podmioty świadczący usługi remontowe) powinien uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospaodrki odpadami niebezpiecznymi.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Procedura:

 

1. Osoba ubiegająca się o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zobowiązana jest złożyć wniosek zawierający:

 

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.


2. Do wniosku należy dołączyć gospodarki odpadami niebezpiecznymi.


 

3. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać:

 

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania,
 • w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 • określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

 

Decyzje wydaje - właściwy miejscowo marszałek (w przypadku instalacji zaliczonych do przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia raportu lub zdarzeń na terenie zakładów gdzie eksploatowana jest taka instalacja) lub właściwy miejscowo starosta (w przypadku pozostałych instalacji).

 

Opłata skarbowa:

 • 505 zł - łącznie za złożony wniosek z załącznikami oraz wydanie decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • opłatę należy wnieść na rachunek skarbowy właściwego organu przed lub w dniu złożenia wniosku; potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.


Termin załatwienia - jeden miesiąc (dwa miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych).

 

 

Sposób załatwiania - decyzja administracyjna.

 

 

 

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008

 


 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"