OCHRONA ŚRODOWISKA -> Poradnik inwestora -> Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Procedura:

 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest złożyć wniosek zawierający:

 

W przypadku działalności w zakresie odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub/i unieszkodliwiania; (w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów),
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub/i unieszkodliwianiu w okresie roku,
 • oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, 
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

Zezowlenie wydaje - właściwy miejscowo marszałek (w przypadku instalacji zaliczonych do przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia raportu lub zdarzeń na terenie zakładów gdzie eksploatowana jest taka instalacja) lub właściwy miejscowo starosta (w przypadku pozostałych instalacji).

 

Opłata skarbowa:

 • 616 zł - łącznie za złożony wniosek z załącznikami oraz wydanie decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
  opłatę należy wnieść na rachunek skarbowy właściwego organu przed lub w dniu złożenia wniosku; potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.


Termin załatwienia - jeden miesiąc (dwa miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych).

 

Sposób załatwiania - decyzja administracyjna.

 

 

 

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"