OCHRONA ŚRODOWISKA -> Poradnik inwestora -> Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Podmiot eksploatujący instalację i wytwarzający w wyniku tej działalności odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5.000 ton rocznie zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wytwarzanie tych odpadów. Wytwarzanie odpadów musi w tym wypadku być zawsze związane z eksploatacją instalacji (zgodnie z definicją instalacji zawartą art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska).


 Podstawa prawna:

Procedura:

 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie pozwolenia zobowiązany jest złożyć wniosek zawierający.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, (w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów),
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
 • szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
 • zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
 • planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać dodatkowo informacje na temat zastosowanej technologii określone w artykule 143 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w szczególności dotyczące:

 • stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, 
 • efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii,
 • zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 
 • rodzaju, zasięgu oraz wielkość emisji,
 • wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 
 • wykorzystania analizy cyklu życia produktów, 
 • postępu naukowo-techniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
 • reszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.


Pozwolenie wydaje - właściwy miejscowo marszałek (w przypadku instalacji zaliczonych do przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia raportu lub zdarzeń na terenie zakładów gdzie eksploatowana jest taka instalacja) lub właściwy miejscowo starosta (w przypadku pozostałych instalacji).

 

Opłata skarbowa:

 • 2011 zł - łącznie za złożony wniosek z załącznikami oraz wydanie decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - w związku z prowadzoną dzialalnością gospodarczą ;
 • 506 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie, lub zalicza się on do mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich przedsiębiorców,
 • opłatę należy wnieść na rachunek skarbowy właściwego organu przed lub w dniu złożenia wniosku; potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia - jeden miesiąc (dwa miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych).

 

Sposób załatwiania - decyzja administracyjna.

 

 


Aktualizacja: kwiecień 2008

 


 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"